Västralt

Västralt består främst av skog som växer i en brant sluttning. Längst i öster där terrängen är som brantast sträcker sig höga bokar mot skyn. I reservatet har man hittat flera rödlistade arter.      

Terrängen i reservatet är på sina ställen mycket brant, höjdskillnaden mellan reservatets högsta och lägsta punkt överstiger 50 meter. Brantast är landskapet i den nordöstra delen. Uppifrån de övre delarna av reservatet kan du skymta Lagans dalgång.

Olika typer av natur

De östra delarna av reservatet har varit skogsklädda mycket lång tid, åtminstone sedan år 1650. Här växer idag främst bokskog men med inslag av avenbok, lind, asp och björk. Träden har en medelålder på ungefär hundra år. I sluttningen rinner bäckar och i de blöta områdena finns örter som skogsbingel, tandrot, ormbär och skärmstarr.

I de mellersta delarna är sluttningarna inte lika branta.  Området är på sina ställen mycket fuktigt och här är det klibbalskog som dominerar. En rödlistad mossa som hittats här är dunmossa (Trichocolea tomentella). Arten växer i skuggiga lägen och signalerar källpåverkad skog med höga naturvärden.

Längst i väster finns ekskog med stort inslag av bok och björk. I denna del kan man se äldre senvuxna ekar, tallar, enar samt stora vidkroniga bokar.

Rödlistade arter

Nitton rödlistade arter, det vill säga arter som är hotade eller missgynnade, och fjorton regionalt intressanta arter har hittats i reservatet. Arterna är huvudsakligen knutna till bok, men även till sumpskog. En av arterna, bokporlav, är akut hotad och ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av sex hotade bokskogsarter.

Död ved

I hela reservatet finns död ved och den finns flera i olika former, till exempel hålrötade, senvuxna och grova lågor, torrakor och högstubbar. Många av de ovanliga arter som lever i skogen är beroende av död ved. Det är därför betydelsefullt att låta gamla, döda träd ligga kvar i skogen. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Det är tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • medföra okopplad hund med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur samt att
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 21 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen