Södra Skummeslöv

Vita stränder, öppna sanddyner och fantasieggande tallskog. Med sin säregna natur lockar Södra Skummeslöv stora mängder besökare året om. Här trivs också en mångfald av växter och djur, så håll ögon och öron öppna under ditt besök! De öppna sandmarkerna är hem åt många rödlistade insekter, vissa arter finns bara här och på ett fåtal andra platser i Sverige och Europa.

Arbeten i reservatet Södra Skummeslöv

Avvekla reningsverk

Just nu håller kommunen på att avveckla reningsverket i Allarp och Hemmeslöv. Första etappen är pumpstationen på strandheden och det beräknas vara klart innan årsskiftet. Därefter avvecklar de allteftersom olika byggnader och bassänger inne på reningsverksområdet. 

Frågor kopplat till arbetet hänvisas till Laholms kommun. För reservatsfrågor kontakta reservatsförvaltningen på naturreservat.halland@lansstyrelsen.se.

Bekämpa vresros

Under vecka 36 kommer vi att påbörja grävningsarbete i Södra Skummeslövs naturreservat i Laholms kommun. Arbetet pågår i cirka en månad. Åtgärden är för att bekämpa den invasiva arten vresros samt att återställa viktiga livsmiljöer för hotade arter som trängts undan av den pågående igenväxningen.

Vi kommer att gräva bort vresrosbuskage, skilja sanden från vresrosrötter och återställa sandmiljöerna. Vi kommer även att rycka upp igenväxning av löv- och barrsly som växer i södra delen av reservatet samt förbättra brandgator för framtida naturvårdsbränningar.

Har du frågor om arbetet kopplat till bekämpning av vresros så höra av dig till oss på Länsstyrelsen i Hallands län, natureservat.halland@lansstyrelsen.se.

Kustområdet i Södra Skummeslöv är unikt och nationellt värdefullt med sin sandhed med högt kalkinnehåll. I området har det hittats fler än 40 rödlistade arter och det är framförallt delen nära stranden som är mycket artrik. Flera av insekterna som är funna här finns endast på några enstaka platser i landet och Europa. Här lever flera mycket ovanliga skalbaggar, steklar och bin, till exempel flygsandsvägstekeln som är starkt bunden till öppna sandytor. I dynslänterna kan man hitta ögonpyrola och den gulvita orkidén knärot.

Hälften av reservatet består av hav

Det är inte bara naturen på land som är skyddad. Nästan hälften av reservatets yta går ut i havet. Havsområdet består främst av sandbottnar på mellan noll till tre meters djup. Grunda bottnar är viktiga lek- och uppväxtområden för flera arter, till exempel plattfiskar. Här trivs också sandräkor, havsborstmaskar och musslor.

Planterad tallskog

Tallskogen i reservatet har bara funnits här i drygt 100 år. Ända fram till slutet av 1800-talet var området ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men den intensiva användningen av markerna ledde till problem. Under 1600- och 1700-talen fick bönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. Man försökte först stoppa sanden med hjälp av stängsel och risgärden, men till slut fick man ta till krafttag. I ett försök att binda sanden planterades barrträd men också främmande arter som bergtall och vresros.

Hotade arter ska räddas

Idag är sandflykt inte längre något bekymmer, problemen är istället de motsatta. Sanddynerna har växt igen med täta bestånd av gräs, ris och buskar. Många arter som förr var vanliga är nu rödlistade eller har helt försvunnit. I reservatet arbetar vi med att återskapa och förbättra livsmiljöerna för arterna i sandmarkerna. Genom restaureringar ska hotade arter räddas och försvunna arter ska få möjlighet att hitta tillbaka.

Bad och motion lockar besökare

Södra Skummeslöv ligger i ett tätbebyggt område och ett viktigt syfte med reservatet är att gynna friluftslivet. Under sommarhalvåret kommer ett stort antal besökare hit för att njuta av sol och bad. Men många närboende använder området året om, något som märks på de många vältrampade stigarna som genomkorsar tallskogen.

Ridled i reservatet

I Södra Skummeslöv finns det en markerad ridled. Ridning i reservatet får endast ske i låg hastighet på den markerade leden. På stranden gäller de kommunala ordningsföreskrifterna och ridning där får endast ske mellan 16 september till den 30 april. Från den 1 mars rekommenderar vi att ridning sker söderut då det finns markhäckande fåglar inom reservatets strandmiljö, som är känsliga för störning.

Tillgängligheten i reservatet

Det finns en sträcka i reservatet som har gjorts mer tillgängligt för friluftslivet. Se karta nedan. Delar av sträckan är bilväg där bilar och lastbilar kör i 40 kilometer i timmen, så vägen kräver uppmärksamhet och försiktighet. Från reservatsparkeringen kan du välja att ta vänster på Simvägen, mot Skummeslövsbadet, som har öppet sommartid.

Därefter fortsätter du söderut mot Hemmeslöv. Vid reningsverket kan du välja att ta Allarpsvägen österut mot Kattegattleden eller fortsätta på den nya gång- och cykelvägen ner mot Hemmeslöv där Kattegattleden ansluter. Välj att följa denna led norrut mot Allarpsvägen där du kan svänga vänster och sedan fortsätta via nya Sandbivägen tillbaka till reservatsparkeringen. Det går också att fortsätta ytterligare en bit på Kattegattleden för att sedan ta Simvägen tillbaka till reservatsparkeringen.

Alternativt att ta dessa rundor baklänges. Vi hoppas att detta ska göra området lättare att besöka för den som kommer med barnvagn, rullstol eller rullator och att du på detta sätt ska få en närmare upplevelse av naturreservatets fina områden.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg/plats,
 • kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli,
 • utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,
 • framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1),
 • ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet klockan 24.00-06.00,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter på den öppna sandheden med hänsyn till fågellivet,
 • rida annat än på anvisad stig,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Trädklädd sandmark och öppen sandhed

Kommun: Laholm

Areal: 113 hektar

Skyddat sedan: Delvis skyddat sedan 1972, utökat 2014

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Södra Skummeslövs reservatet är ett populärt friluftsområde i Laholm. I detta nyhetsbrev skriver vi om hur vi arbetar med olika skötselåtgärder i reservatet. Nyhetsbrevet skickas ut då och då när det finns något nytt att berätta.

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till arkiv med tidigare nyhetsbrev Länk till annan webbplats.