Matkroksmossen

Matkroksmossen är ett område som utmärks av tystnad, stillhet och orördhet. Här finns det sumpskog och myrmark men också värdefull bokskog och planterad gran. Som besökare är det bäst att du håller dig i norra delen av reservatet, övriga delar är svåra att nå på grund av tät vegetation och blöta marker.

I norra delen av reservatet finns det mycket spännande att upptäcka. I en dalgång ligger en märklig bergsformation som heter Tomtehall. Förr sa man att tomten bodde i berget. Platsen kallas också för "Snapphanegrytan" och utgörs av ett lodrätt stup, 7 meter högt och cirka 30 meter långt. Det sägs att snapphanar har bott här. Även om historien om Snapphanegrytan bara kan beläggas med sägner är det inte svårt att föreställa sig en snapphane ligga på lur bakom ett träd eller en sten.

Spår från historien

Räfwehall, Bökeholts graf och Nattstalla är några av de platser som finns utmarkerade på äldre kartor av området. Regionens svensk-danska förflutna gör att historiens vingslag ständigt känns närvarande. Räfwehall ligger vid en mindre rasbrant. Här låg en gång en stenmur som sägs vara ett av gränsmärkena mellan Halland och Skåne och tillika Sverige och Danmark efter freden länderna emellan 1645. Till viss del finns muren kvar än idag, men en hel del mossbeklädda block och stenar vilar också nedanför branten.

Alldeles utanför reservatsgränsen finns det också så kallade kolugnar, som användes för kolframställning under andra världskriget.   

Övriga delar av reservatet är förhållandevis svårtillgängliga på grund av stora nivåskillnader, tät vegetation eller blöt mark. I framtiden kommer vissa delar av området att kunna nås lättare eftersom en del tät ung vegetation ska röjas bort.

Många arter trivs i bokskogen

I områdets äldre bokskogar finns värdefulla miljöer för många lavar, mossor, svampar, skalbaggar och andra organismer som är beroende av gammal skog och död ved. Elva rödlistade arter har hittats i området som orangepudrad klotterlav, bokkantlav, bokvårtlav och rosa lundlav. Även den storflikiga laven lunglav växer på träd här. Höga biologiska värden hittar man också i flera av områdets sumpskogar som domineras av klibbal och glasbjörk.

Flodkräfta finns i bäcken

Genom reservatet rinner ett biflöde till Faxerödsbäcken. Detta vattendrag är ett av få i Halland där man fortfarande kan hitta flodkräfta. På många andra platser har flodkräftan slagits ut av kräftpest, en sjukdom som den inplanterade signalkräftan har fört med sig. I Faxerödsbäcken finns sannolikt även en öringpopulation kvar som härstammar från Skeen vid Bolmens utlopp. Öringpopulationen är numer utgången från sin ursprungliga plats.    

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar, plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • elda,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 
 • under mer än ett dygn tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • cykla annat än på befintlig väg,
 • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral,
 • bedriva klättring med permanenta eller skadliga säkringar (ex borrbult) eller genom att ta bort klippans vegetation,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog, granskog, myr

Kommun: Laholm

Areal: 83 hektar

Skyddat sedan: 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen