Bölarp

Bölarp består av öppen ljunghed. Området betas av nötboskap som hjälper till att hålla markerna öppna. Här växer också den mycket sällsynta nålginsten. Det finns inga markerade stigar i reservatet men det är ganska lätt att ta sig fram på ljungheden.

Reservatet är en av få växtlokaler i Sverige för den mycket sällsynta nålginsten. För att bevara nålginsten och de andra ljunghedsarterna krävs skötsel i form av bete, slyröjning och bränning. Ljungheden bränns ungefär vart åttonde år. Bränningen genomförs främst för att föryngra ljungen och hindra att den kväver annan vegetation. 

Många örter trivs här

På ljungheden trivs örter som slåttergubbe, kattfot och gräs som stagg och knägräs. I delarna på heden där marken är lite fuktigare hittar vi även Jungfru Marie nycklar och nattviol. Alla dessa växter är beroende av att marken bränns och betas.

Lång tradition av bränning

Idag omges Bölarp av skog men förr var hela området ett vidsträckt hedlandskap. Bränning av ljungheden ingick då som ett mycket viktigt led i ljunghedens skötsel. Det huvudsakliga syftet med bränningen var att få fram en gräsvegetation under några år samt att föryngra ljungen och på så sätt få bättre bete. Första åren efter bränning sätter gräsen sin prägel på vegetationen men så småningom övertar ljungen gräsens plats. Om ingen ny bränning sker blir ljungen efter en tid grov och mindre smaklig för betesdjuren och kväver så småningom annan växtlighet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon
  • ,rida,
  • elda,
  • medföra okopplad hund samt
  • parkera annat än på anvisad plats.
 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Betad ljunghed

Kommun: Laholm

Areal: 7 hektar

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000