Oxhagen

Oxhagen är en skogsklädd sydsluttning vid Lygnerns norra strand. Reservatet är svårframkomligt och inte anpassat för friluftsliv, terrängen sluttar starkt och i skogen finns det många omkullfallna träd.

Sluttningen täcks till stor del av frodig urskogsartad blandlövskog av ek, klibbal, lind och björk. Terrängen höjer sig trappstegsvis genom bergbranter och mellanliggande terrasser. I reservatets högre delar växer gammal högvuxen ekskog.

I området har det hittats flera rödlistade arter, till exempel mindre hackspett, skogsduva, sydkvastmossa och mjölig klotterlav.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta,
  • elda,
  • rida,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller,
  • uppsätta brygga eller förtöjningsanordning samt
  • bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Blandlövskog och ekskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 5,4 hektar

Skyddat sedan: 1997

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000