Hållsundsudde-Sönnerbergen

Hållsundsudde-Sönnerbergen består av de tre uddarna på Onsalahalvöns sydligaste spets och omgivande skärgård. I området finns hedmark och fina utsikter mot Malön och Nidingen. På sommaren kan du bada från fina klippor. Markerade vandringsleder saknas men det finns många välnötta stigar i reservatet som du kan promenera på. På halvön Mönster kan du få en bild av den tidigare sjöfarten i området, här finns två gamla lotsbostäder och en lotsutkik kvar.

Landskapet består till största del av hedmark och mindre skogspartier. Terrängen är kuperad och i svackorna har det bildats fukthedar och fuktängar där det växer pors och odon. Längs klippstränderna växer trift, strandglim och gul fetknopp. Vid blockstränderna växer strandkål och strandkvanne. På öarna i skärgården häckar många sjöfåglar och på hösten är området en intressant sträcklokal för småfågel. Sandödlan, som är en värmekrävande art, finns också i området.

Spår från förr

Området användes tidigare som utmark (betesmark) för närliggande byar och det har också funnits små stenstugor på utmarkerna ner mot havet. En finns fortfarande kvar på Sönnerbergens södra del, stugan var bebodd fram till 1800-talets slut. Uddarna betas fortfarande men avbrott i betesdriften har lett till att stora delar av hedarna idag är igenväxta.

Flera fornminnen på ön

På halvön finns flera fornminnen, bland annat rösen som daterats till bronsåldern och labyrinter som antas ha använts från järnåldern och en bit in i historisk tid. Även fynd av stenåldersbosättningar har gjorts. Här finns också en stensättning och en begravningsplats från historisk tid, kallad Danska kyrkogården.

Spår av äldre sjöfart

Vikarna mellan uddarna och öarna på sydligaste Onsalahalvön har tidigt använts som hamnar och ankarsättningsplatser. 1726 inrättades statlig lots på Mönster och 1770 byggdes en lotsutkik på toppen av ett bronsåldersröse. Lotsutkiken, en mindre röd- och vitmålad byggnad, ligger kvar på röset och härifrån har du en fin utsikt mot Malön och Nidingen.

Under slutet av 1800-talet bodde fyra lotsfamiljer på ön. Två av lotsbostäderna finns fortfarande kvar. Närmast vattnet ligger lotsmästarbostaden från cirka 1880 och närmast lotsutkiken en lotsstuga.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada växtligheten exempelvis genom uppgrävning av växter,
 • vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet exempelvis att från nära håll fotografera boplats,
 • göra upp eld, rida annat än på av förvaltaren anvisade vägar och stigar,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • föra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar eller parkera annat än på anvisade platser,
 • upplägga eller varaktigt förtöja båtar annat än inom härför iordningställda hamnar eller båtplatser,
 • medföra okopplad hund,
  på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt
 • samt anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ljunghed

Kommun: Kungsbacka

Areal: 989 hektar varav 670 hektar land

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000