Virsehatt

Virsehatt är ett berg som höjer sig likt en kupol över Sennans dalgång. Här finns fina leder och vackra vyer. Vill du ha en liten tuffare vandring går du uppför berget där du kan njuta av den storslagna utsikten. I reservatet finns det även en digital skattjakt som passar bra för barn. Håll även utkik efter trollet!

En markerad stig går från parkeringen, över berget och ut i hagmarken. Även Hallandsleden går förbi området. 

Vid foten av Virsehatt leder en markerad stig brant uppför mot bergets topp. Stigen fortsätter sen över och runt berget. På sommaren kan du känna doften av vildkaprifol sänka sig över klipporna. I bergets sluttningar och rasbranter växer även gott om ek medan det längre upp på krönet är boken som dominerar. I norr ligger bergets frodigaste del där örter som vårlök, ormbär och blåsippa tränger upp genom den bruna mattan av fjolårslöv när våren ger sig till känna.

De låglänta delarna söder och väster om berget utgörs av hagmark med ek, hassel och enbuskar. Detta område betas av får liksom det lite fuktigare området ner mot Sennan där al och björk dominerar. En grillplats finns i hagmarken. Ta med egen ved eller kol!

Digital skattjakt och ett troll

Det finns en digital skattjakt i reservatet som passar bra för barn. Karaktären Virse berättar en spännande historia från 400-talet om några bröder som gömt tre skatter i Virsehatt. Med hjälp av kartan kan du hitta skatterna, och vid varje ställe finns ett nytt klipp att lyssna på. Ta med telefon eller surfplatta och lyssna på de spännande berättelserna via QR-koderna. Skattjakten går hela vägen upp på berget. I reservatet kan du träffa både Virse själv och ett troll som "gömmer sig" på en avsats i berget.

Ättestupa med utsikt

Från berget har man en magnifik vy över Sennans dalgång och ända ut till havet. Branterna stupar lodrät neråt. Det sägs att de under forntiden användes som ättestupa av åldringar. När de inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död. Om detta är sant eller inte tvistar de lärde, men vid ett av krönen finns hällar med skålgropar vilket tyder på att Virsehatt i alla fall har varit någon form av offerplats under bronsåldern. På toppen av berget finns även murrester från en fornborg, en fornlämning som är sällsynt i denna del av Halland. Till fornborgen kunde bygdens söner och döttrar fly vid oroliga tider. Med tanke på Virsehatts naturliga stup och branter var nog fornborgen svårintagen.

Värdefullt vattendrag

Sennanån utgör en viktig del av reservatet. Utmed ån växer al som bildar en ridå längs vattnet. Hassel och rikligt med hallonbuskar finns också här. Bottenfaunan är värdefull vilket inverkar positivt både på fågel och fisk. Lax och öring reproducerar sig i ån och kungsfiskare, strömstare och forsärla söker föda i området.

Länets första naturreservat

År 1935 köpte Enslövs hembygdsförening Virsehatt med omgivning för 2 000 kronor. Året därpå invigde dåvarande landshövding Hilding Kjellman naturparken Virsehatt och ryggåsstugan som ligger vid foten av berget. Invigningen beskrevs som en stor folk- och hembygdsfest med runt 1 500 deltagare. Ytterligare ett år senare blev Virsehatt fridlyst och Halland fick därmed sitt första naturreservat.

Tillgänglighet i reservatet

En tillgänglighetsanpassad torrtoalett finns intill parkeringen. Stigen ut i hagmarken är inte uttryckligen tillgänglighetsanpassad, men plant och utan hinder. Lämpar sig för barnvagnar och det är överlag även möjligt att ta sig fram med rullator eller rullstol.

Välkommen att prova vår digitala skattjakt i Virsehatt! Skattjakten passar bra för barn.Ta med telefon eller surfplatta och lyssna på de spännande berättelserna via QR-koderna.

Till skattjakten

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada vegetationen t.ex. genom att, plocka eller gräva upp växter,
 • klättra i boträd,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon,
 • rida,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • snitsla spår,
 • ordna orienteringskontroll eller skytte,
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och hagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 16 hektar

Skyddat sedan: 1937

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000