Veka

Veka naturreservat består av två områden, en nordlig och en sydlig del. I den kuperade terrängen växer bland annat äldre bokskog. Från högt belägna platser har du fin utsikt över Fylleåns dalgång.

Skogen i hela området har ett stort inslag av lövträd. I den branta sluttningen ner mot Veka by växer äldre bokskog. Bokskogen är värdefull för mossor, lavar och andra organismer som är beroende av gammal skog för sin överlevnad. Hasselbusken är vanlig i hela reservatet och dess nötter blir till föda åt nötskrika och nötkråka som tillsammans med stjärtmes gärna vistas i området.

Spår från förr

Inom reservatet finns gott om enbuskskelett som vittnar om ett tidigare öppet landskap. Istället för skog bestod området då sannolikt av ljunghedar som betades. Vid Vekaån i norr låg tidigare flera kvarnar som tillhörde Veka by. I skogen intill ån syns än idag spår från ett finurligt kanalsystem. Vid ån kan du under vår och sommar få syn på forsärlan. Den har gult bröst och, likt sin släkting sädesärlan, vippar den ständigt på stjärten.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • störa djurlivet, t.ex. att från nära håll fotografera fågelbon,
 • släppa hund fri inom området,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på visad väg och parkeringsplats samt
 • göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Fakta

Dominerande naturtyper: Odlingslandskap och ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 63 hektar, varav norra delen 44 hektar och södra delen 19 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun