Rågetaåsen

Rågetaåsen är ett skogsreservat med värdefull blandskog där bok och gran dominerar. Skogen har stått orörd sedan lång tid tillbaka vilket gett den en vild karaktär. För den som trotsar den svårbemästrade terrängen finns flera ovanliga arter av mossor, lavar och kärlväxter att upptäcka. Ta gärna med dig en lupp om du vill se arterna i detalj.  

Gamla träd, död ved och sumpmarker bidrar till områdets höga naturvärden. På grova bokstammar växer sällsyntheter som liten ädellav, bokkantlav och stor knopplav. De är alla så kallade skorplavar och ses bäst med lupp. I den gamla skogen finns flera signalarter som korallblylav, lunglav och bårdlav vilka indikerar områdets höga naturvärden. En raritet bland alla mossor är den hotade rödtandad hättemossa.

Fuktiga sumpmarker

Där grundvatten tränger upp ur marken bildas fuktiga partier och översilad mark. Källområdena är värdefulla miljöer med intressant flora som till exempel dvärghäxört, skärmstarr, skogsbräsma och orkidén spindelblomster. Flera arter av spolsnäckor lever i de fuktiga områdena.

Porlande vatten

I Sännanån, som rinner längs reservatet, finns ett rikt djurliv med många olika bottenlevande organismer samt öring. På stenar i det framrusande vattnet kan man få syn på forsärlan. Den har gult bröst och, likt sin släkting sädesärlan, vippar den ständigt på stjärten.

Död ved är viktig för många

Högvuxna granar och bokar samt gamla, döda träd berättar att skogen stått orörd under lång tid. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som använder veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. På döda, grova bokar växer den exklusiva svampen skinntagging som känns igen på sitt "taggiga" utseende.

Stormfällda träd

2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen på Rågetaåsen drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Det är tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon,
  • framföra terränggående cyklar,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • anbringa tavla, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
  • snitsla spår,
  • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Blandskog

Kommun: Halmstad

Areal: 13 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000