Mannarp

Alldeles nedanför foten av Nyårsåsen ligger Mannarp. Reservatet är 31 hektar och här finns värdefull hagmarksskog med stora bokar och ekar. Intill reservatet finns en våtmark där du kan skåda fågel.

I den trädklädda betesmarken, eller hagmarksskogen som man också kan säga, växer gamla, grova och vidkroniga bokar och ekar. Flera bokar är mycket grova, nästan av jätteträdsdimensioner. De gamla hagmarksträden är viktiga för den biologiska mångfalden. Träden utgör ett hem för mossor, lavar och svampar, men också insekter, fladdermöss och fåglar.

Bok- och tallskog

Den östra och södra kanten av reservatet har inte samma historia av att vara betad hagmark. Här växer istället tall- och bokskog med inslag av gran. Tallen har några år på nacken och vissa träd kan med rätta benämnas som gammeltallar.

Fågeltorn med utsikt över våtmark

Precis utanför naturreservatet finns en våtmark som har anlagts i flera etapper. De första spadtagen togs i mitten av 1990-talet. Här rastar vadare och änder under vår och höst. På sensommaren kan man få se lärkfalk jaga trollsländor och i skymningen ses ibland nattskärror på vägarna. Vissa år hörs småfläckig sumphöna, kornknarr och vaktel. Bäst upplever du våtmarkens fågelliv från fågeltornet som finns i reservatet. En tubkikare rekommenderas om du vill spana av alla dammar. Från fågeltornet är det motljus under eftermiddag och kväll.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andraryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • elda,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund,
 • framföra motordrivet fordon inklusive motorcyklar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar
 • samt utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 31,5 hektar

Skyddat sedan: 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen