Kungsladugården Biskopstorp

Reservatet består av en ekbeklädd hagmark på böljande kullar. Ekarna har fått breda ut sina kronor och en del av träden är över 300 år gamla. Åsen i Kungsladugården Biskopstorp är en intressant geologisk formation som bildades under istiden.

Den s-formade rullstensåsen bildades under istiden. Då isen började smälta uppkom isälvar i tunnlar och sprickor i isen. Smältvattnet förde med sig sten, grus och sand som avsattes närälvarna munnade ut i lugnare vatten vid iskanten. Åsens markanta s-form är ett resultat av att isälven ändrade riktning när åsen bildades. Tack vare att markerna kring reservatet hålls öppna kan man än idag överblicka åsens vindlingar genom landskapet.

Blomsterprakt

Markerna kring Kungsladugården Biskopstorp har en lång tradition av hävd vilket avspeglas i den rika floran. Redan i april blommar backsippan med stora, violetta blommor. Under sommaren avlöser blommornas färgprakt varandra och ända in i september kan man fortfarande njuta av till exempel ängsvädd och jungfrulin. Ett 80-tal örter har noterats inom området. På hösten står svampar, knutna till ogödslade betesmarker, som färgklickar i gult och orange.

Viktigt med bete

På de mjukt böljande kullarna i reservatets östra del finns en hage med mycket gamla ekar. Området har hållits öppet sedan en lång tid tillbaka, förmodligen genom bete. Ekarna har därför kunnat breda ut sina kronor utan konkurrens. För att fortsätta hålla landskapet öppet har vi betesdjur i reservatet.

Riktigt gamla ekar

I början av 1900-talet fälldes några av ekarna och visade sig då vara över 300 år gamla! Solbelysta hagmarksekar är mycket värdefulla för många ovanliga arter. Grå skärelav, silverlav och gulpudrad spiklav är exempel på lavar som växer på ekarna i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • skada vegetationen t.ex. genom uppgrävning av växter,
  • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller uppställa husvagn samt
  • göra skada på hängnader eller andra anordningar.
 

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Odlingslandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 12 hektar

Skyddat sedan: 1977

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Namnet för reservatet var fram till 2010 "Biskopstorp" men byttes till "Kungsladugården Biskopstorp" för att inte förväxlas med ett nytt reservat som bildades 2011 och som fick namnet Biskopstorp.