Eketånga

Eketånga utgörs av ett kustnära flygsandsområde som är bevuxet med blandskog av främst tall och björk. Naturreservatet är lättillgängligt från de kringliggande tätorterna och på stigarna promenerar och motionerar många besökare varje dag. Det är främst områdets betydelse för friluftslivet som gör att Eketånga är skyddat som reservat.

Hela området som är 19 hektar är skogsbevuxet. Största delen utgörs av blandskog där främst tall och björk växer på de mjukt kuperade dynerna. En mindre del består av barrskog. Markvegetationen är av hedtyp med blåbär, kråkris och ljung. Träden i Eketånga ska få stå kvar på sin plats och nå maximal ålder.

Tidigare fanns det ingen skog

Under lång tid var Eketånga sannolikt ett kalt flygsandsfält. 1863 överläts området till staten med villkoret att området skulle bli en skog. På 1860- och 1870-talen planterades därför tall, bergtall och björk. Den vegetation som förekommer idag utöver dessa tre trädslag har uppkommit spontant.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen,
 • störa djurlivet,
 • rida annat än på anvisad väg,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon eller moped,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande samt
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Sandmark med björk och grov tall

Kommun: Halmstad

Areal: 19 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen