Ullarp

Ullarp består av hagmark med många gamla och grova ekar. En
vacker fägata leder in i reservatet. På våren täcks marken under ekjättarna av en ljuvlig matta med vitsippor. Varför inte ta en promenad på den markerade vandringsleden som är drygt en kilometer lång.

Precis intill parkeringen, under en stor ek, finns ett bänkbord där du kan slå dig ner och fika. Här börjar också den markerade vandringsleden som är drygt en kilometer lång.

Vitsipporna dominerar på våren

På våren dominerar vitsipporna i hagmarken på Rossängen. Lite senare blommar grönvit nattviol, gökärt och ängsvädd. Ängen slås varje år med slåtterbalk. Utan denna skötsel skulle många växter konkurreras ut av högväxta gräs och örter. På de gamla ekarna växer de ovanliga lavarna silverlav, grå skärelav och mussellav.

Ormbär och vedsvampar

I öster finns det en lummig lund med lövskog. Här finns det stora mängder död, murken ved som gynnar en rik flora av olika vedsvampar. Den skuggiga och fuktiga miljön passar även arter som ormbär, skogsbingel, storrams och tibast.

Lyssna efter fåglarna

Den täta, snåriga skogen med gott om hålträd utgör en uppskattad livsmiljö för många småfåglar. Här häckar den ovanliga arten mindre hackspett. I vårens livliga småfågelkör hörs svarthätta, trädgårdssångare och näktergal. Skogen utgör sannolikt en rest av den vidsträckta, betespräglade ekskog som tidigare växte i Suseåns dalgång. Reservatsområdet tillhörde tidigare Ullarps by och användes förr som betes- och ängsmark.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund eller annat husdjur,
 • göra upp eld,
 • rida,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • skada vegetationen till exempel genom uppgrävning av växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • vidtaga åtgärder som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,
 • framföra motordrivet fordon,
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår samt
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ekhagmark

Kommun: Falkenberg

Areal: 6 hektar

Skyddat sedan: 1977

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen