Suseån-Hult

Reservatet omfattar en sträcka utmed Suseån. Markerna består av en lummig ekhagmark med en rik moss- och lavflora. I Suseåns strömmande vatten trivs fisk som lax och havsöring och fåglar som strömstare, forsärla och kungsfiskare. Det finns ingen markerad led men du kan ta dig fram i reservatet ganska lätt ändå.

Suseån är en av landets mest intressanta åar med ett rikt växt- och djurliv både i vattnet och längs stränderna. Strömmande partier är av stor betydelse för mångfalden och i reservatet finns en av åns mest värdefulla sträckor med lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.

Fåglar och ståtlig ormbunke

I det strömmande vattnet finns också en mångfald av insekter. Strömstare, forsärla och kungsfiskare är fåglar som alla gynnas av det rika insektslivet. Alla tre ses regelbundet vid ån. Här växer också den ståtliga ormbunken safsa som inte liknar någon annan ormbunke i landet.

Värdefulla ekar

I reservatets norra, kuperade del växer gamla ekar. I branten ner mot ån har träden ett egendomligt, bukettliknade utseende. På ekarna kan man hitta de ovanliga lavarna mussellav och glansfläck. Till floran hör också arter som smörboll och nattviol.

Spår från förr

Reservatsområdet tillhörde tidigare Öinge bys inägor med åkrar och ängar. Två kvarnar låg vid ån: Öinges kvarn samt Tollastorps och Asiges kvarn. Det böljande jordbrukslandskapet som omger reservatet har stort kulturhistoriskt värde. Landskapet är rikt på fornlämningar från yngre stenåldern och framåt. Många av lämningarna är påtagligt stora monument som ger karaktär åt landskapet. Asiges medeltida kyrka nordväst om reservatet uppfördes på 1100-talet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada växtligheten genom att exempelvis gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda, annat än i befintlig fast eldstad samt
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Odlingslandskap

Kommun: Falkenberg

Areal: 12,7 hektar

Skyddat sedan: 1992

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000