Sjöred

På en sluttning intill Mossjön ligger naturreservatet Sjöred. Det är en gammal bokskog som växer ner mot sjön. Träden är runt 150 år gamla och här finns även en del grova ekar tillsammans med hassel. En bra tid att besöka reservatet är på våren när bokarna slår ut och liljekonvaljerna och vitsipporna blommar.

I dagsläget är Sjöred ganska okänt. Men området har ett attraktivt läge i sluttningen ovan Mossjön och ligger mycket lättillgängligt intill bilväg 150. Reservatets lövskogar har därför goda möjligheter att bli ett omtyckt strövområde när vägvisning finns på plats och en parkeringsplats har anlagts.

Njut av blomsterprakten

Vill man slappna av är det en god idé att hitta ett torrare ställe och lägga sig ner bland blommor och blad, titta upp mot det sirliga bladverket och andas in vårens dofter. Vid källsprång och sumpigare delar växer även den gulskimrande gullpudran som med sina gulgröna blad och sitt frömjöl sätter färg på omgivningen. Något senare på våren blommar liljekonvalj i backen.

Spår från förr

Bygderna kring Sjöred har varit befolkade länge. Om det vittnar inte minst de många fornlämningar som man kan hittar runt om i traktens berg och skogar. En del är flera tusen år gamla och härstammar från bronsåldern, en tid då redskapen var mindre och man även kunde bruka de lätta jordar som idag ligger i skogslandskapet. Även i naturreservatet är det tätt mellan odlingsrösena. När forntidens bonde skulle röja upp en åkeryta tog han bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen. Tänk vilket slitgöra det måste ha varit att plocka upp all denna sten och lägga i hög.

Bok ersätter gran

Hallands skogsmark består till stora delar av planterad gran. Även inom Sjöred fanns områden med granplanteringar när reservatet köptes in. Eftersom dessa planteringar saknade ett större naturvärde har de avverkats. Istället har viltstängsel satts upp och bokplantor planterats i granens ställe. På sikt kan den yngre bokskogen bli viktig för de arter som idag lever i den omgivande gammelskogen.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, skada, plocka eller samla in växter, till exempel örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund samt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.
 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 48 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen