Näktergalslunden

Näktergalslunden ligger som en ö mitt ute i jordbrukslandskapet. Reservatet är en mycket rik fågellokal med främst små fåglar. Flera märgelgravar (dammar) ligger inom området, omgivna av ett artrikt och bitvis tätt skikt av buskar.

Genom snåriga buskage träder man in i Näktergalslundens djungellika miljö. Täta trädkronor av främst klibbal ger lunden ett dunkelt inre. I ett bitvis ogenomträngligt skikt av buskar växer röda vinbär, berberis, fläder, viden, brakved, hägg, hagtorn och slån.

Rikt fågelliv

I den täta vegetationen kan det vara svårt att få se någon av lundens invånare men de hörs desto mer. Under vår och försommar ljuder det av fågelsång från många olika småfåglar som svarthätta, lövsångare, kärrsångare och sävsångare. Från mitten av maj kan man höra platsens namngivare, näktergalen. Denna mytomspunna fågel har en mycket oansenlig dräkt men sången, som är mycket högljudd och variationsrik, skiljer den från alla övriga fågelarter i Sverige.

Historiska spår

Inom området ligger ett stort antal dammar av olika storlek och djup. Dessa så kallade märgelgravar grävdes under 1800-talet då man tog vara på den kalkhaltiga leran och jorden. Den rika märgelleran användes för att bättra på mager jordbruksmark samt till tegelframställning.

Övernattningsmöjligheter i närheten

Näktergalslunden ligger mitt emellan Steninge och Ugglarp. I dessa samhällen finns övernattningsmöjligheter, camping och vandrarhem. I dessa samhällen finns det också kaféer och restauranger.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning råder inom reservatet förbud mot:

  • utdikning, avverkning och röjning,
  • avstjälpning
  • samt alla övriga ingrepp, som kan förändra naturen inom området och menligt påverka fåglarnas trivsel.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Alsumpskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 5 hektar varav 2,5 hektar på land

Skyddat sedan: 1960

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen