Myskebackarna

Myckebackarna är ett bokskogsreservat med ett stort inslag av gamla, grova träd. Området har varit lövskogsklätt i många hundra år vilket bidragit till att här finns en mängd hotade och rödlistade arter i skogen. Reservatet ligger svårtillgängligt och är inte anpassat för besökare.    

Idag ligger Myskebackarna tillsammans med några andra mindre lövskogsområden som öar i ett hav av gran. Längre tillbaka i tiden var Myskebackarna dock en del av en omfattande lövskog. Enligt äldre lantmäterikartor kan man se att området vid Myskebackarna har varit lövskogsklätt ända sedan 1600-talet, och förmodligen ännu längre tillbaka i tiden.

Att det har funnits skog här under lång tid har bidragit till att området i dag innehåller över 30 rödlistade arter. Främst handlar det om lavar som växer på bokstammarna, exempelvis örtlav, savlundlav, bokkantlav, bokvårtlav och röd pysslinglav.

Höjder och backar

Som man hör på reservatsnamnet är området kuperat. De högsta partierna ligger i norra delen av reservatet och mäter cirka 150 meter över havet, medan torvmossen i söder når knappt 70 meter över havet. På höjdpartierna finns aven rasbranter och kala berghällar med en vidsträckt utsikt över Suseåns dalgång.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen, till exempel genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • rida eller köra med häst samt
  • framföra terränggående cyklar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 43 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000