Kättebo

På historiska kartor från början av 1800-talet anges marktypen i området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omförda till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo finns emellertid mindre områden kvar där lövskogskontinuiteten inte brutits.   

På historiska kartor från början av 1800-talet beskrivs området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omvandlade till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo har lövskogen bevarats.

Rödlistade arter

Skogen i Kättebo är hem åt inte mindre än 21 rödlistade arter av mossor och lavar. Man har även hittat ett tiotal regionalt intressanta arter vilket gör Kättebo till en av topplokalerna i länet. Exempelvis finns den starkt hotade mossan brynia samt röd pysslinglav i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • rida eller köra med häst samt
  • framföra terränggående cyklar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 24,6 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000