Floastad

Floastad består i huvudsak av några kullar där det växer gammal senvuxen bergek. Stammarna är krokiga, klena och draperade med gröna mossor och lavar. Även bokar och hassel växer i vissa delar. Det finns inga markerade stigar men den ljusa skogen är lätt att ströva i och från reservatets toppar har du en fin utsikt över omgivningen.

Den bästa vyn får du från en topp i västra delen av reservatet. Här sluttar berget brant nedåt så var försiktig om du går hit! Det sägs till och med att berget användes som ättestupa förr i tiden. När åldringarna inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död.

Grönsten och blåsippor

Ett besök i Floastad passar bäst på våren innan lövträden har slagit ut helt och hållet. Från kullarna har man en fin utsikt över landskapet och bland fjolårslöven tittar blåsippor upp. Berggrunden i Floastad har inslag av basisk grönsten vilket gör att blåsippor, svart trolldruva och andra mer krävande kärlväxter trivs här. Flera lodytor finns i reservatet och på en av dessa växer mossan snurrgrimmia och ormbunken svartbräken, även det arter som gynnas av grönsten i berggrunden. Andra värdefulla arter i reservatet är bland annat signalarterna lunglav, almlav och bokfjädermossa. De växer alla på gamla lövträd, vilket visar på att området har höga naturvärden.

Granen togs bort

Floastads naturvärden uppmärksammades vid en inventering år 1992, men områdets kvaliteter har varit kända längre än så. I början av 1800-talet skrev nämligen Sven Peter Bexell att Floastad äger den bästa ekskogen i socken.

Tills nyligen fanns en hel del gran i de gamla lövträdsbestånden. Granen har tack vare sin starka ställning i produktionsskogarna mycket lätt för att sprida sig. På många håll kan den konkurrera ut lövträden helt. Även de vanliga lövträden, men framför allt ädla lövträd, har mycket höga naturvärden knutna till sig och därför måste man ibland hjälpa dessa träd på traven i naturvårdsarbetet. Granarna har försiktigt plockats bort från Floastad och nu återstår en strövvänlig och ljus skog.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skadavegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter, gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • rida eller köra med häst,
 • cykla i terrängen,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövsskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 40 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen