Älmebjär

Älmebjär består av en höjd med sluttningar ner mot Björkasjö. Bokskogen dominerar och många av träden är mycket gamla. I denna miljö trivs ovanliga arter som kräver en specifik livsmiljö. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar.

I norra delen av reservatet, på en udde i Björkasjö, finns ett vindskydd som byggts av Åkulla bokskogar intresseförening. Här finns även eldplats med ved samt en toalett. Reservatet nås endast genom vandring på Björkasjöstigen.

Leder och stigar i området

I Åkulla bokskogars turistområde finns gott om vandringsleder av varierande längd. Björkasjöstigen som är en av lederna passerar Älmebjär och fortsätter runt Björkasjö till Björkekullens naturreservat. Längs med stigen får man vackra utsikter över sjön. Stigen är uppmärkt med ekstolpar med röd plakett föreställande boklöv och texten Åkulla bokskogar.

Värdefull bokskog

Skogen vid Älmebjär har stått orörd sedan lång tid tillbaka. Längs med sluttningarna dominerar ståtliga bokar och marken täcks av fjolårslöv. Till skillnad från markens glesa vegetation växer det desto mer på träden. Stora tickor sticker ut från stammarna och barken täcks av olika lavar och mossor.

Spännande landskap

Området Åkulla bokskogar är ett kuperat sprickdalslandskap med flera mäktiga bergsbranter och många sjöar. Berggrunden består främst av gnejs. Vid Älmebjär förekommer också granat, vilket brutits i reservatets södra del. Än idag finns spår efter stenbrottet i form av gropar kantade med sprängsten.

Ovanlig lav har hittats

De flesta av lavarna som växer på trädstammarna är så kallade skorplavar. De växer platt mot underlaget och ses bäst med lupp. Ett tiotal arter som hittats i området är hotade, varav de flesta är lavar. En sällsynthet i området är röd pysslinglav som endast finns på ett tjugotal platser i länet. Exempel på andra krävande arter är rosa lundlav, bokkantlav och liten ädellav.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder samt
 • framföra cyklar i terrängen.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 62 hektar varav 21,6 hektar vattenareal

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000