Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förorenad mark i Furulund bör undersökas ytterligare

Kartbild över ett villaområde med fyra områden inringade.

Under hösten 2023 har Länsstyrelsen i Gotlands län låtit genomföra en översiktlig undersökning av potentiellt förorenad mark i bostadsområdet Furulund i södra Visby. Resultaten visar att det finns föroreningar i en stor del av den undersökta marken och att ytterligare undersökningar bör göras inom delar av området.

Under 1900-talet bedrevs fyra handelsträdgårdar där bostadsområdet Furulund ligger idag. Eftersom handelsträdgårdarna var aktiva under en period då det var vanligt med användning av bekämpningsmedel som är förbjudna idag och växthusen ofta värmdes upp genom oljeeldning så finns en risk att marken är förorenad. För att ta reda på hur det förhåller sig har länsstyrelsen under hösten 2023 låtit genomföra en så kallad översiktlig undersökning på platsen. Totalt har jordprover tagits från omkring 25 av de drygt 60 fastigheter som ryms inom det riskklassade området.

– För att få en så bra bild som möjligt av hur det ser ut i marken i Furulund har proverna analyserats mot ett stort antal ämnen, så som bekämpningsmedel, metaller och olja, säger Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Analysresultaten visar att det finns föroreningar inom hela det undersökta området men att halterna varierar mellan olika delområden och mellan enskilda provpunkter. Vanligast förekommande är bekämpningsmedel som DDT och hexaklorbensen. Proverna visar också på förekomst av PAH, en grupp ämnen som uppstår vid förbränning av olja, och av kvicksilver.

– Resultatet är ungefär som förväntat för platser där det tidigare legat handelsträdgårdar. Även om föroreningsnivån inom de flesta av de undersökta områdena är låg eller måttlig så handlar det om ämnen som i för hög koncentration kan påverka både människors hälsa och miljön negativt och som vi inte vill ha i våra marker, säger Stefan Persson.

Utifrån den översiktliga undersökningen är bedömningen att det inte är hälsofarligt att vara i sin trädgård om man bor inom det berörda området eller att låta barnen leka på den lekplats som ingått i undersökningen. Däremot bedömer konsulten att det bör göras fördjupade undersökningar inom tre av de fyra undersökta områdena, både för att avgränsa föroreningarna men också för att utreda om det är miljö- och kostnadsmässigt motiverat att åtgärda dem och hur det i så fall görs på bästa sätt.

Länsstyrelsen lämnar nu över framtagna rapporter och resultat till tillsynsmyndigheten Region Gotland och kommer tillsammans med dem att diskutera hur arbetet ska tas vidare. Om objekten bedöms vara prioriterade att undersöka vidare kan Region Gotland eller länsstyrelsen söka medel för att genomföra fördjupade undersökningar.

Resultatet av undersökningarna har också skickats ut till berörda fastighetsägare. I rapporterna framgår vilka rekommendationer som finns för fastighetsägare inom de olika delområdena.

– Det handlar bland annat om att man inom vissa områden inte bör odla ätbara grödor på friland och att man behöver kontakta Region Gotland om man planerar att genomföra markarbeten på sin tomt, till exempel att gräva för pool eller liknande. Som fastighetsägare kan man bli ekonomiskt ansvarig om man genomför arbete som bidrar till spridning av föroreningen, och det är givetvis något som vi alla vill undvika, säger Stefan Persson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss