Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera nya lavarter har hittats på Gotland

Närbild av en vit lav med gröna prickar.

Klotterlaven Alyxoria viridipruinosa är en ny art för Sverige. Foto: Ola Hammarström och Raul Vicente

Under 2021 och 2022 har länsstyrelsen inventerat större ädellövskogar på Gotland där naturvärdena inte varit kända tidigare. Under inventeringen har flera spännande lavarter hittats. Bland dem finns arter som är nya för Gotland, arter som är nya för Sverige och till och med arter som är nya för vetenskapen.

– Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om var de mest skyddsvärda ädellövskogarna finns i länet. Inventeringen inriktades på trädlevande lavar, en artgrupp som är känsliga för förändringar och ofta har höga krav på sin livsmiljö. Dessa egenskaper gör dem passande att studera för att bedöma ett områdes artrikedom, säger Elina Ambjörnsson, naturskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Inventeringarna genomfördes av lavexperterna Raul Vicente och Ola Hammarström i utvalda områden från Hall i norr till Fide i söder.

– Under inventeringen hittade vi arter som ännu inte är beskrivna av vetenskapen. Förhoppningsvis kommer dessa arter inom en snar framtid att officiellt beskrivas och få namn, berättar Ola Hammarström och Raul Vicente.

Dessutom upptäcktes tre arter som inte rapporterats i Sverige tidigare och som därför saknar svenska namn. De vetenskapliga namnen på dessa är Agonimia flabelliformis, Opegrapha lamyi och Opegrapha pertusariicola. Inventeringen resulterade även i flera fynd av arter som är nya för Gotland, bland dem den kritiskt hotade hasselvårtlaven och lavsammetsmögel.

Att så många ovanliga arter hittades just på Gotland är inte en slump.

– Vi som inventerar arter över hela Sverige ser att förutsättningarna för en hög mångfald av arter och även sällsynta arter är ovanligt bra på Gotland i jämförelse med resten av landet. Det beror på att Gotland har kvar mer av det gamla kulturlandskapet av ädellövskogar, betesmarker och ängen. I dessa miljöer finns det kvar fler gamla träd av ask, alm, ek, lönn, oxel och hassel som utgör levnadsmiljö för lavarna, säger Ola och Raul.

De ädellövskogar som nu har inventerats är skogar som saknar skydd idag. Länsstyrelsen har kontaktat de markägare vars skogar visat sig ha höga naturvärden och informerat om fynden.

– Att en skog har höga naturvärden innebär inte nödvändigtvis att marken kommer att skyddas formellt. I första hand handlar det om att informera markägare om de höga naturvärdena och prata om vad det kan innebära för dem. Det finns många vägar för bevarande av naturvärden och det är till största delen upp till markägarna att välja hur de vill sköta sina marker. De markägare som vill är välkomna att lämna in en ansökan om formellt skydd, säger Elina Ambjörnsson.

Fakta om lavar

I Sverige finns drygt 2000 lavarter, organismer bildade av svampar och alger som lever tätt ihop. 309 av dessa är rödlistade.

Lavar växer på träd och stenar och de tar ofta lång tid på sig att utvecklas. De finns överallt på jorden och i alla möjliga miljöer, från tropikerna till Antarktis. Många lavar blir föda åt kvalster, som i sin tur äts av olika insekter. Lavar fungerar alltså som en grogrund för biologisk mångfald och ett rikt insektsliv.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss