Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

59 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar gotlänningarna

En solig gräsmatta framför ett bostadsområde med radhus. Inklippt ligger en bild av framsidan på en enkät, där en glad person cyklar på en regnig gata.

I dagarna får 2000 gotlänningar en enkät i brevlådan med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, om de störs av buller eller lukt och hur ofta deras näsor rinner på grund av miljön. 59 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Frågorna till gotlänningarna är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom. Målet med den nationella miljöhälsoenkäten är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige.

– Vi har i år fått möjlighet att bekosta en utökad undersökning med 1500 enkäter extra för att få ett tillräckligt underlag för att kunna jämföra resultaten för Gotland med övriga landet. Totalt skickas enkäten till 236 000 invånare i Sverige, berättar Emilie Vejlens, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Inomhusmiljö och buller en del av frågebatteriet

Liknande nationella enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Svaren spelar roll

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen om gotlänningarna kommer till exempel att ge underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd. Informationen är också viktig vid uppföljningen av Sveriges miljö- och folkhälsomål.

– Vi är väldigt glada och tacksamma om alla som får enkäten tar sig tid att besvara den. Det är viktigt att vi får ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser, och i förlängningen göra Gotland till en ännu bättre plats att bo och leva på, säger Marie-Louise Sehlgård vid länsstyrelsens enhet för social hållbarhet.

Det är Folkhälsomyndigheten som genomför undersökningen. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer i 17 län har i år valt att göra förtätning i sina län och regioner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss