Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotlänningar är bäst i landet på att söka stöd inom Klimatklivet

Sedan investeringsstödet Klimatklivet infördes 2015 har 59 åtgärder på Gotland beviljats totalt 84 miljoner kronor i stöd. Gotlands län har högre antal beviljade ansökningar per invånare än något annat län, men det är främst små åtgärder som genomförs.

Företag, föreningar och organisationer har sedan 2015 kunnat ansöka om stöd från Klimatklivet för olika former av åtgärder som ger konkret klimatnytta. Det är något som många gotländska aktörer förstått och tagit vara på. Sedan i somras har ytterligare tio gotländska åtgärder beviljats stöd. Många av åtgärderna handlar om laddstationer för elfordon. Nya laddstationer installeras nu av Stenkyrka Livs, Equmeniakyrkan i Klintehamn, Slite och Närs golfklubbar, Österled fastigheter och St1. Andra åtgärder som fått stöd är en elektrisk bevattningsanläggning i Lars Engströms lantbruk, byte från oljepanna till elpanna för ånga hos Foodmark och byte från oljepanna till värmepump kombinerat med värmeåtervinning hos Visby domkyrkoförsamling. Det totala stödbeloppet till gotländska åtgärder uppgår i den senaste ansökningsomgången till drygt 9,5 miljoner kronor.

Under åren är det några stora åtgärder, såsom biogasproduktion och industriell flispanna, som har fått mycket pengar, men främst är det små åtgärder som utförs i länet. Trots att vi har flest antal beviljade ansökningar per invånare så ligger Gotland därför i mittenskiktet när det gäller åtgärdernas klimatnytta och summan av beviljade medel fördelat på invånare.

Ett diagram med gula staplar som visar att Gotlands län har högre antal beviljade ansökningar per invånare än något annat län i landet.

Källa: Naturvårdsverket

– Det är roligt att så många sökt och beviljats stöd här, och satsningarna leder verkligen till konkreta minskningar av lokala växthusgasutsläpp. Sen vore det såklart ännu roligare om det även gjordes fler stora satsningar, säger Anna Sorby, Klimatklivshandläggare på länsstyrelsen.

Biogasproduktion är det område som fått mest i stöd från Klimatklivet under 2022. Hela 40 procent av de totalt 790 miljoner kronor som beviljades stöd i landet under året gick till biogasproduktion.

En energi- och klimatomställning pågår inom många företag och industrier på Gotland. Där kan det exempelvis finnas möjligheter till åtgärder för tillvaratagande av spillvärme och värmeåtervinning eller till innovativa lösningar som minskar växthusgasutsläppen.

– Det är finns fortfarande en hel del potential för fler åtgärder på Gotland och efterfrågan av ekonomiska stöd för detta. Vi har till exempel många lantbruk där det skulle kunna vara intressant att producera egen el från biogas eller att byta oljepannor i spannmålstorkar till fossilfria varianter, säger Anna Sorby.

Ny ansökningsomgång dröjer

Naturvårdsverket kommer att öppna för nya ansökningar inom Klimatklivet i år, men då förändringar gjorts i en styrande förordning behöver det först utredas hur stödet påverkas av dessa ändringar. Därför kommer nästa ansökningsomgång som tidigast att öppna under andra kvartalet 2023.

När datum sätts för en ny ansökningsomgång kommer även datum för utlysning av medel till publik laddinfrastruktur att fastställas.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för olika investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Totalt har närmare 5000 åtgärder i landet beviljats stöd med 12 miljarder kronor. De beviljade åtgärderna leder tillsammans till utsläppsminskningar på omkring 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner. Länsstyrelsen vägleder sökande och stödjer Naturvårdsverket i handläggningen. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan:
anna.sorby@lansstyrelsen.se tel. 010–22 39 386
agneta.green@lansstyrelsen.se tel. 010-22 39 358

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss