Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

 • Agendan är universell
  Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
 • Målen är integrerade och odelbara
  Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
 • Ingen ska lämnas utanför
  Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen (UNDP)länk till annan webbplats

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

 • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
 • samverka med länets aktörer
 • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
 • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Kontakt