Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen summerar år 2023

En kvinna och kungen

21 augusti stod Länsstyrelsen Gävleborg värd för Kungen och Drottningens besök i residensstaden Gävle med anledning av Kungens 50-årsjubileum på tronen.

2023 var ett utmanande, men också produktivt, år för Länsstyrelsen Gävleborg. Tre områden stod i fokus – civil beredskap, främjande av länets utveckling och klimatutmaningar Gävleborg. I februari lämnade myndigheten in årsredovisningen för 2023. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet, men också en summering.

Regnoväder skapade problematik i länet

Länet drabbades under sommar och höst 2023 av flera större oväder. Stora regnmängder och höga flöden i flera vattendrag ledde till översvämningar som orsakade skador på fastigheter, väg och järnvägsnät. Vattenflödena prövade vår och länets krishanteringsförmåga och påverkade infrastruktur, framför allt kommunikationsmöjligheter. Bland annat orsakade vattenmassorna en tågurspårning utanför Hudiksvall när banvallen underminerades.

Vädret gav även upphov till stora påfrestningar för lantbrukare i länet samt orsakade en ökad omfattning av myggproblematik som medförde negativ påverkan på näringsliv, turism och invånare i berörda områden.

Vindkraft

Under 2023 lämnade Länsstyrelsen 19 yttranden kopplat till havsbaserad vindkraft. Myndigheten fick även ett regeringsuppdrag att bereda en prövning av havsbaserad vindkraft i ekonomisk zon utanför länets kust. I samband med vindkraftsetableringar ska länsstyrelsen säkerställa skyddet för arter som kan påverkas negativt. Med vindkraftsetableringar till havs ställs även krav på marinarkeologiska utredningar. Spåren efter sjöfart, handel, fiske och andra maritima verksamheter och lämningar har mycket stor betydelse för förståelsen av länets historia.

Djur och djurskydd

Under året fattade Länsstyrelsen Gävleborg beslut om omhändertagande av fyra djur samt föreläggande eller förbud i 18 fall. Statistiken visar att antalet allvarliga incidenter gällande lagen om tillsyn av hundar och katter ökade.

Jordbruk

Intresset för att söka stöd för investeringar för modernisering inom jordbruksnäringen var under 2023 högt. Trycket var så stort att stödbeloppen inte räckte till.

Andra stöd som fortsatte vara viktiga för utvecklingen i länet var jordbrukarstöden. De bidrar till lantbrukets fortlevnad och var under 2023 kanske extra betydelsefulla då vädret och höjda priser på insatsvaror skapade nya utmaningar för lantbrukare. Att vi har ett starkt lantbruk i länet är viktigt, inte minst för vår civila beredskap. Förutom ekonomiskt stöd bidrar också Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi till att utveckla livsmedelsproduktionen i länet.

Länsstyrelsen jobbar aktivt för att nå ut med information om möjligheter att söka ekonomiskt stöd inom olika områden. Bland annat resulterade det 2023 i tre ansökningar om biogasproduktion i länet, där en kan komma att bli en av de största i landet.

Samhälle

Lågkonjunkturen fortsatt att drabba byggbranschen negativt. Det påverkade antalet detaljplaneärenden hos Länsstyrelsen som minskade från föregående år.

Länsstyrelsen hanterade under 2023 det nya bidraget för energieffektivisering i småhus. Myndigheten såg att det ökade intresset för markbaserade solcellsanläggningar som började 2022 fortsatte.

Socialt

Länsstyrelsen arbetar också med frågor inom social hållbarhet. Under 2023 genomförde myndigheten en kartläggning som låg till grund för framtagandet av en ny jämställdhetsstrategi för länet. Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som trädde i kraft 1 juli, satte stor prägel på det brottsförebyggande samarbetet med kommunerna.

Klimat och miljö

Klimat, miljö och den gröna omställningen är centrala begrepp i mycket av den verksamhet som Länsstyrelsen Gävleborg driver. En stor händelse under 2023 var att ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län lanserades.

Kultur och natur

I arbetet med att skydda länets historia tog vi under 2023 fram förslag på vilka kulturmiljöer som ska märkas med Haagkonventionens emblem. Det slutliga urvalet omfattar 56 miljöer.

Besökstrycket i länets naturreservat och nationalparker fortsatte att vara högt. Bland annat bildades tre nya naturreservat. Flera andra naturvårdande insatser genomfördes också, bland annat restaurering av våtmark på fem myrar.

Landshövdingen om framtiden

– Omvärldsläget kommer att fortsätta påverka vår och andras verksamhet. Men tillsammans är vi starka. Det är den årsredovisning som vi med stolthet lämnat över till vår uppdragsgivare ett kvitto på, säger landshövding Per Bill.

Länsstyrelsen Gävleborg och länets invånare och aktörer fortsätter nu tillsammans att arbeta för att nå myndighetens vision – att göra Gävleborgs län starkt, hållbart, inkluderande och attraktivt att leva i.

Kontakt

Sofia Rohlin

Kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss