Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flodpärlmusslan är hotad i länet

Bild på flodpärlmussla i en handflata.

Resultat från inventeringar mellan 1993 och 2018 visar att antalet flodpärlmusslor minskar i länet. Flodpärlmusslan hotas av försurning, jord- och skogsbruk och hinder i vattendragen som stänger ute musslans värdfisk öringen.

Flodpärlmusslan är en rödlistad art som är väldigt känslig för miljöpåverkan. Ett välmående musselbestånd indikerar höga naturvärden i ett vattendrag. Därför ingår flodpärlmusslan i Natura 2000 nätverket där särskilda skydds- och bevarandevärden ska uppnås. I Gävleborgs län finns en hög andel av de musselförande vattendragen i Sverige och därmed har Länsstyrelsen i Gävleborg ett särskilt ansvar för arten.

Läget är kritiskt för återväxten

Länsstyrelsen inventerar flodpärlmusslor för att följa trender i bestånden med avseende på utbredning, densitet, individantal och föryngring. Resultaten från inventeringar mellan 1993 och 2018 har nu sammanställts i en rapport som visar att mängden av flodpärlmusslor generellt minskar. Föryngring sker enbart på en tredjedel av platserna och på drygt en tiondel av övervakningssträckorna har flodpärlmusslan helt försvunnit. Resultaten från inventeringarna är en viktig del i arbetet med miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Bara naturlig försurning”, och ”Ingen övergödning”.

Plötslig massdöd hos flodpärlmussla

Hoten mot flodpärlmusslan är försurning, jord- och skogsbruk, flottledsrensningar, vattenkraft och vattenreglering eller vägtrummor på ställen där de hindrar musslans värdfisk öring från att vandra uppströms. Under senare tid har flodpärlmusslor i ett antal vattendrag i Gävleborg drabbats av plötslig massdöd där stora delar av de lokala bestånden slagits ut på mycket kort tid. Orsaken är ännu inte klarlagd men en teori är att musslorna kan ha drabbats av en typ av encellig parasitisk organism.

Fler åtgärder behövs

Sammanfattningsvis så behöver flodpärlmusslans status i länet kontinuerlig och långsiktig övervakning. Med fortsatt inventering, extra kontroller vid plötslig negativ påverkan i bestånden, utökad kalkning, utredning av orsakerna till musslornas massdöd, biotopvård och andra åtgärder kan förhoppningsvis svaga och avsomnade populationer stärkas. Målet är att i framtiden kunna avläsa positiva trender för den rödlistade flodpärlmusslan i Gävleborgs län.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 14, hav och marina resurser.Förstora bilden
Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss