Förvalta stiftelser

Förvaltar du en stiftelse? Här finns information om bland annat avgifter och krav på årsredovisningen.

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ansvarar för förvaltningen av en stiftelse. Ansvaret handlar bland annat om att stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning ska följas.

Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser.

Hur ändrar jag uppgifter för stiftelsen?

Det är vanligt att de uppgifter som ska finnas registrerade i stiftelseregistret behöver ändras, till exempel uppgifter om styrelseledamöter, revisor, adress med mera. Du som är registrerad som registertecknare, ordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant (och ersätter en ordinarie styrelseledamot) kan använda våra e-tjänster för att anmäla ändrade uppgifter.

Tänk på att du även kan behöva anmäla vissa ändringar till Bolagsverket.

Bolagsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl ändring i stiftelse via e-tjänst

Du som är registrerad som registertecknare, ordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant (och ersätter en ordinarie styrelseledamot) loggar in med BankID eller e-legitimation för att använda e-tjänsten för ändring av stiftelser.

Ändring av stiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av stiftelse (gäller ej för pensions- och personalstiftelser).

Ändring av pensions- och personalstiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av pensions- och personalstiftelse

Anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Använd den här e-tjänsten för anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Skicka in årsredovisning

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor
 • insamlingsstiftelser
 • näringsdrivande stiftelser
 • pensions- eller personalstiftelser
 • moderstiftelser
 • stiftelser som är bildade av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting/region.

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Du kan skicka in årsredovisningen i vår e-tjänst.

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse via e-tjänst

Registrerade stiftelser kan skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss via vår e-tjänst.

Vanliga frågor och svar om årsredovisningen

Nej, årsredovisningen ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tidpunkten är reglerad i lag och Länsstyrelsen kan inte lämna anstånd eller dispens från det kravet.

Ja, om stiftelsen tagit fram årsredovisningen i elektronisk form kan den skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. Det framgår av årsredovisningslagen. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

Årsredovisningslag (1995:1554) 2 kapitlet 7 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ja, styrelseprotokoll får skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända. Styrelseprotokoll ska skrivas under av den som varit protokollförare. Det ska även justeras och skrivas under av ordföranden om inte denne har fört protokollet.

Stiftelselag (1994:1220) 1 kapitlet 9 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om inte stiftelsens föreskrifter säger annat kan styrelsen hålla möte över telefon eller exempelvis genom en digital mötestjänst, om de som har rätt att delta går med på det. Protokoll ska föras och skrivas under av protokollföraren och ordförande om inte denne har fört protokollet. Om flera ledamöter ska skriva under protokollet kan det skickas mellan ledamöterna så att det blir en ”fysisk” underskrift av alla.

Förvalta stiftelser och insamlingsstiftelser

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar ut en faktura i god tid före senaste betalningsdatum.

Registerhållningsavgift

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor.

För övriga stiftelser är avgiften antingen 425 eller 200 kronor. Avgiften beror på värdet av stiftelsens tillgångar.

Tillsynsavgift

Alla stiftelser som ska ge in sin årsredovisning till Länsstyrelsen ska betala tillsynsavgift. Det finns ett undantag och det är stiftelser som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

En stiftelse som står under så kallad begränsad tillsyn eller under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om

 • stiftelsen förvaltas av en statlig myndighet och
 • värdet av tillgångarna översteg 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid utgången av föregående räkenskapsår.

Tillsynsavgiften är i sådana fall 200 kronor.

Alla stiftelser är skyldiga att föra räkenskaper och många stiftelser är också bokföringsskyldiga. Alla stiftelser ska ha minst en revisor.

Information till dig som är revisor i en stiftelse Pdf, 611.6 kB.

Bokföringsskyldiga stiftelser är i regel också skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska i regel offentliggöras genom att stiftelsen skickar in en kopia in till Länsstyrelsen.

En stiftelse vars tillgångar understigit 1,5 miljoner kronor vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren är inte bokföringsskyldig.

Följande stiftelser är alltid bokföringsskyldiga:

 • Stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor
 • Stiftelser som bedriver näringsverksamhet
 • Moderstiftelser
 • Insamlingsstiftelser
 • Kollektivavtalsstiftelser
 • Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting.

Årsredovisning - Innehåll och offentliggörande

Stiftelser som är bokföringsskyldiga ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den genom att skicka en kopia till Länsstyrelsen. Undantag är familjestiftelser som inte bedriver näringsverksamhet.

Läs mer

Bokföringslagen (1999:1078) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Årsredovisningslagen (1995:1554) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Redovisningsregler för stiftelser på Bokföringsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på årsredovisningen

Årsredovisningen ska innehålla:

 • en balansräkning
 • en resultaträkning
 • noter
 • en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ska även uppgifter om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret ingå.

Bifoga även en revisionsberättelse till årsredovisningen.

Samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren. Om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare ska samtliga bolagsmän som företräder bolaget skriva under.

Samförvaltning

Stiftelser kan ibland placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser. En stiftelse som ingår i en samförvaltning ska alltid upprätta en egen årsredovisning eller en räkenskapssammanställning om stiftelsen inte är bokföringsskyldig.

Årsredovisningens och revisionsberättelsens offentliggörande

Vid fullständig tillsyn

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

E-tjänst för att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser Länk till annan webbplats.

Om du skickar årsredovisningen via e-post måste den vara undertecknad och inskannad som en pdf-fil. Filen ska vara namngiven efter stiftelsens organisationsnummer alternativt stiftelsenummer samt innehålla uppgift om år, till exempel 801234-5678 2010.

Skriv gärna stiftelsens namn och organisationsnummer i ämnesraden om du skickar via e-post.

Vid begränsad tillsyn

Stiftelser som står under begränsad tillsyn samt kollektivavtalsstiftelser behöver inte skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen. Stiftelsen är dock skyldig att hålla årsredovisningen tillgänglig för var och en som önskar ta del av den.

Begränsad tillsyn gäller stiftelser där stiftaren har förordnat att stiftelsen ska vara undantagen tillsyn enligt stiftelselagen och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har bedrivit näringsverksamhet, varit moderstiftelse, är en insamlingsstiftelse eller kollektivavtalsstiftelse. 

En stiftelse som står under begränsad tillsyn kan komma att omfattas av tillsyn och bli föremål för ingripande om det till exempel kan antas att stiftelsen inte håller årsredovisningen tillgänglig för var och en.

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in- och utbetalningar. Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret.

Länsstyrelsen kan begära att få en kopia av sammanställningen. Den som önskar ta del av räkenskaperna kan begära att få det via Länsstyrelsen.

Alla stiftelser ska ha minst en revisor. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning måste en revisor vara auktoriserad eller godkänd.

Information om vem som inte får vara revisor finns i stiftelselagen 4 kapitlet 6 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning kan stiftelsen ha en så kallad lekmannarevisor. Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget.

Länsstyrelsen kan förordna styrelseledamöter (inklusive ordförande), förvaltare, revisorer och god man för stiftelser i olika situationer. Det kan handla om att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, eller att en revisor som uppfyller lagens kvalifikationskrav måste sköta revisionen.

Förordnandet kan avse olika funktioner:

Om en styrelse saknar tillräckligt många styrelseledamöter för att kunna fatta beslut eller en ordförande som kan sammankalla till möten ska de anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då förordna en eller flera styrelseledamöter eller en ny ordförande så att styrelsen blir beslutsför.

Anmälan

Styrelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att de behöver hjälp med att förordna ledamöter eller ordförande. Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår förslag på personer som kan förordnas. Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de anmälda personerna.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om de föreslagna personerna kan förordnas och meddelar sedan styrelsen vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför (inte så att styrelsen blir fulltalig).

Den som är underårig, satt i konkurs eller har förvaltare kan inte förordnas till ledamot eller ordförande.

Stiftelselagen 9 kapitlet 7 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om en stiftelse saknar förvaltare ska de anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då förordna en ny förvaltare.

Anmälan

Förvaltaren av stiftelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att en ny förvaltare behöver förordnas. Bifoga ett utdrag ur förvaltarens protokoll där det framgår förslag på juridisk person (exempelvis företag, stiftelse, förening) som kan förordnas. Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den juridiska personen.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om den föreslagna juridiska personen kan förordnas. Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte heller vara förvaltare.

Länsstyrelsen meddelar vilken juridisk person som förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Stiftelselagen 9 kapitlet 8 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Det händer att en styrelse eller förvaltare inte kan företräda stiftelsen i en fråga, till exempel på grund av jäv. Länsstyrelsen kan då på styrelsens eller förvaltarens begäran förordna en god man att företräda stiftelsen i deras ställe.

Anmälan

Styrelsen eller förvaltaren ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att en god man behöver förordnas. Bifoga ett utdrag ur styrelsens eller förvaltarens protokoll där det framgår förslag på person som kan förordnas.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om den föreslagna personen kan förordnas till god man. Den som är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare kan inte förordnas.

Länsstyrelsen meddelar vem som förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Stiftelselagen 2 kapitlet 14 § 2 stycket och 21 § 3 stycket på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Händelser i omvärlden har fört med sig att det behövs en större medvetenhet om risker förknippade med finansiering av terrorism.

Insamlingsverksamhet för välgörande ändamål för vidarebefordran till utlandet identifierades som ett högriskområde 2014 i en nationell riskanalys av terrorismfinansiering.

En av Länsstyrelsens uppgifter är att ge stiftelserna råd och upplysningar. I förvaltningen av stiftelsen kan det därför vara bra att känna till de risker som kan finnas.

Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. Stiftelser kan, precis som företag, föreningar och myndigheter, bli utnyttjade för finansiering av terrorism. Därför vill Länsstyrelsen uppmana till viss försiktighet vid stiftelseförvaltningen.

Vad kan du göra för att minska risken för att bli utnyttjad för terrorismfinansiering?

 • Skaffa god kännedom om de kontakter som anlitas i mottagande land genom att kontrollera identitet och anseende.
 • Ha kontrollsystem som detaljerat redogör för hur insamlade medel använts i förhållande till ändamålet, spara uppgifterna i minst fem år.
 • Överför pengar genom kända kanaler och undvik kontanthantering.

Varför är finansiering av terrorism ett problem?

Terrorism är ett så allvarligt brott att det inte bara är viktigt att åtala och bestraffa, utan även att förebygga och hindra att brotten genomförs.

All information som lämnas till Länsstyrelsen kan utgöra en liten pusselbit som tillsammans skapar en bild som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan arbeta med för att förhindra att ett terrorbrott genomförs.

Insamlingsstiftelser sågs i den nationella riskanalysen som särskilt utsatta av följande skäl:

 • allmänheten har stort förtroende
 • de har tillgång till medel
 • de är kontantintensiva

Det förekommer att pengar samlas in i Sverige för att sedan överföras till stöd för terrorverksamhet i utlandet. Det finns i huvudsak tre varianter:

 • Medvetna och avsiktliga donationer där både givare och insamlare förstår att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Insamlare som avser att stödja terrorism men som missleder givare genom att lämna ett falskt syfte för insamlingen. Givarna förstår i detta fall inte att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Mottagare av insamlade medel i utlandet avser att stödja terrorism men missleder insamlingsorganisationen i Sverige genom en falsk beskrivning av sin verksamhet. Här förstår varken givare eller insamlare att deras medel går till att stödja terrorism.

Varför är det viktigt att just stiftelser agerar?

Det är viktigt att skydda stiftelser från dessa aktiviteter så att inte förtroendet för insamlingsverksamhet urholkas och att stiftelser går miste om värdefulla bidrag. Det viktigaste är att pengar inte når terrorister.

Hur kan stiftelser bidra till att motverka att deras verksamhet utnyttjas för terrorismfinansiering?

Terrorismfinansiering är ett ganska okänt fenomen. Här är exempel på några företeelser som kan utgöra risk:

 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder där det finns aktiva terrororganisationer (exempelvis Sudan, Syrien, Eritrea, Irak, Jemen).
 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder i samband med naturkatastrofer. Personal på plats arbetar under mycket ansträngda förhållanden vilket kan försämra kontrollen av hur pengarna används.

Vem ska kontaktas om ni upptäcker något misstänkt?

Kontakta den Länsstyrelse som har tillsynsansvar för er stiftelse för råd och stöd. Den information eller iakttagelse som lämnas kan vi skicka som en misstankerapport till Finanspolisen.

Det är vanligt att vissa uppgifter som finns i stiftelseregistret behöver ändras eller tas bort.

Sådana situationer uppstår till exempel vid förändringar i styrelsen eller om stiftelsen flyttar till en ny adress. Ändringarna kan ibland vara kopplade till föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Att ändra eller upphäva föreskrifter i stiftelseförordnandet kräver ofta tillstånd från Kammarkollegiet.

Anmäl genast när en ändring har skett i

 • Styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon, eller förvaltarens namn eller firma, postadress och telefon.
 • Revisors namn, personnummer, postadress. Om revisorn är ett registrerat revisorsbolag ska anges vem som är huvudansvarig revisor samt bolagets organisationsnummer.
 • Stiftelsens sätesort.
 • Vem som ska vara ordförande.
 • Vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning). Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att endast två eller flera i förening har rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma, ska detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte registreras. Bifoga protokoll från styrelsens eller förvaltarens beslut.
 • Styrelseledamöters eller förvaltares konkursfrihet med mera. Om någon av styrelsens ledamöter eller förvaltaren försatts i konkurs eller ställts under förvaltning får de inte vara ledamöter respektive förvaltare för stiftelsen. Bifoga protokoll från Tingsrätten om konkurs eller beslut om förvaltning.
 • Styrelseledamöters eller firmatecknares rätt att företräda näringsdrivande stiftelse. Om någon av styrelsens ledamöter eller firmatecknare i en näringsdrivande stiftelse belagts med näringsförbud får de inte vara styrelseledamöter respektive firmatecknare för stiftelsen. Bifoga protokoll från Tingsrätten om näringsförbud.

Anmäl ändringarna genom Länsstyrelsens e-tjänst "Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse".

Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Att observera

En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför är det viktigt att bifoga kopia av protokollet när förändring skett i styrelse, firmateckning eller liknande.

När Länsstyrelsen gjort ändringarna i stiftelseregistret skickas alltid ett nytt registreringsbevis som bekräftelse på förändringarna.

Ibland kan en stiftelse behöva ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Hur en ändring genomförs och vilka regler som gäller beror dels på vad för slags föreskrift som ska ändras, dels på om stiftelsen har ett giltigt så kallat ändringsförbehåll.

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som reglerar styrelsens, förvaltarens eller någon annans rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Ändringar av en föreskrift som berör stiftelsens ändamål kräver alltid tillstånd av Kammarkollegiet.

Det är inte möjligt att göra tillägg till ett stiftelseförordnande. Det måste vara fråga om ändring, upphävande eller att i ett särskilt fall få åsidosätta befintliga föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Stiftelser utan ändringsförbehåll

Ändringar av en föreskrift som berör stiftelsens ändamål kräver alltid tillstånd av Kammarkollegiet. Till ändamålsföreskrifter hör även föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet. Enligt huvudregeln krävs även Kammarkollegiets tillstånd för ändringar av föreskrifter som berör något av följande:

 • Hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.
 • Om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning.
 • Av vem en styrelseledamot eller förvaltare avsätts eller utses samt hur styrelsen ska vara sammansatt.
 • Styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande.
 • Arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren.
 • Räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen.
 • Revision.
 • Rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller om avsättning av styrelseledamot eller förvaltare.

Ändring av föreskrifter som inte berör stiftelsens ändamål eller något av ovanstående kräver Länsstyrelsens tillstånd. Styrelsen eller förvaltaren ansöker om tillstånd till ändringen och bifogar en kopia på beslutsprotokoll. Av ansökan ska skälen för ändringen framgå. Det ska inte vara fråga om enbart rent språkliga ändringar.

Stiftelser med ändringsförbehåll

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som anger att styrelsen, förvaltaren eller någon annan har rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Hur en ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande för en stiftelse som har ett ändringsförbehåll ska hanteras beror på om stiftelsen har bildats före eller efter 1996 då stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser bildade före 1996

Ett ändringsförbehåll för en stiftelse som är bildad före 1996, en så kallad äldre stiftelse, är giltigt även om det är generellt utformat. Det innebär att stiftelsens föreskrifter, förutom ändamålet, får ändras av styrelsen eller förvaltaren. Ändamålet eller en föreskrift som direkt eller indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja ändamålet får däremot inte ändras utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen. Sådana ändamålsföreskrifter är till exempel föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet.

Dom i mål om ändring av stiftelses stadgar på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats Länk till annan webbplats.

När styrelsen eller förvaltaren fattat beslut om ändring av föreskrifterna i stiftelse­förordnandet ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen. Bifoga en kopia på beslutsprotokollet. Om ändringsförbehållet föreskriver att ändringarna dessutom ska godkännas av en eller flera fysiska eller juridiska personer ska det följas. Om någon eller några av dessa personer har avlidit eller upphört kan stiftelsen inte längre göra några ändringar med stöd av ändringsförbehållet. Då gäller samma regler för ändring som för stiftelser utan ändringsförbehåll.

Länsstyrelsen prövar ansökan om ändring och meddelar stiftelsen skriftligt om ändringen kan godtas eller inte.

Stiftelser bildade 1996 eller senare

Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat.

För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än stiftelsens ändamål.

Ändring av stiftelsens ändamål kräver alltid Kammarkollegiets tillstånd. För ändring av övriga föreskrifter krävs det att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om ändring och underrättar Länsstyrelsen om det. Bifoga kopia på beslutsprotokoll till underrättelsen. Styrelsens eller förvaltarens beslut om ändring gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen kom in till Länsstyrelsen. Detta förutsätter att ändringsförbehållet är giltigt.

När Länsstyrelsen fått underrättelse om ändringen prövar Länsstyrelsen om stiftelseförordnandets ändringsföreskrift är giltig. Är ändringsföreskriften inte giltig ska samma regler som gäller för stiftelser utan ändringsförbehåll tillämpas. Länsstyrelsen prövar även om ändringen strider mot någon bestämmelse i stiftelselagen. Om ändringen strider mot stiftelselagen kan Länsstyrelsen fatta beslut om att förbjuda styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet.

Länsstyrelsen meddelar stiftelsen sitt beslut skriftligt.

Alla stiftelser står under tillsyn av någon av länsstyrelserna. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad. Fullständig tillsyn gäller för de flesta stiftelser.

Stiftelsetillsynen består av kontroll, ingripande och service.

 • Kontroll. Dels genom granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.
 • Ingripande. Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.
 • Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.

Syftet är att säkerställa att stiftarens vilja, dvs ändamålet, uppfylls i enlighet med stiftelseförordnandet och enligt gällande lagreglering.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan myndigheten begära in handlingar eller upplysningar från styrelse/ förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse eller förvaltare, förbjuda verkställighet av beslut med mera.

Begränsad tillsyn gäller för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen och inte bedrivit näringsverksamhet eller varit moderstiftelse under de tre senaste åren. Tillsynen för dessa stiftelser är begränsad till att bland annat kontrollera att stiftelsen upprättar årsredovisning och håller den tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har en behörig revisor.

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid skicka en skrivelse till Länsstyrelsen.

Förvalta pensions- och personalstiftelser

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar alltid ut en faktura i god tid före senaste betalningsdatum.

Registerhållningsavgift

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift.
För en pensionsstiftelse eller personalstiftelse är avgiften 425 kronor per år.

Tillsynsavgift

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse ska betala 600 kronor i årlig tillsynsavgift.

Permutation

När ett stiftelseförordnande för en pensions- eller personalstiftelse ändras ska Länsstyrelsen ta ut en permutationsavgift.

Registreringsbevis

Om du behöver beställa ett registreringsbevis (utdrag ur stiftelseregistret) gör du det via vår e-tjänst. Ett registreringsbevis kostar 225 kronor.

En pensions- eller personalstiftelse är alltid bokföringsskyldig.

Bokföringsskyldigheten innebär att pensions- och personalstiftelser alltid är skyldiga att göra en årsredovisning. Årsredovisningen ska offentliggöras genom att du skickar in kopior av den till Länsstyrelsen.

Krav på årsredovisningen

Årsredovisningen ska innehålla:

 • en balansräkning
 • en resultaträkning
 • noter
 • en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ska även uppgifter om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret ingå.

Bifoga även en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Innehåller inte redovisningen sådana uppgifter ska detta anges. Om revisorn funnit att tillgångar använts i strid med ändamålet, placering skett i strid med stiftelseförordnandet, om förmögenheten inte placerats på ett godtagbart sätt eller om så kallade förbjudna lån har förekommit ska det tas upp.

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Offentliggörande av årsredovisningen

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

E-tjänst för att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser Länk till annan webbplats.

Revision

En pensions- eller personalstiftelse ska alltid ha minst en revisor. Många gånger står det i stiftelseförordnandet att revisorn ska utses av arbetsgivaren eller vara samma som för arbetsgivaren.

Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget.

Information till dig som är revisor i en stiftelse Pdf, 611.6 kB.

Länsstyrelsen ska i vissa fall förordna ordförande för pensions- och personalstiftelser. Länsstyrelsen kan även i vissa fall förordna styrelseledamöter och revisor.

Det kan handla om att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, eller att en revisor som uppfyller lagens kvalifikationskrav måste sköta revisionen.

Om en pensionsstiftelse tryggar pensionsutfästelse till en huvuddelägare till företaget eller dennes efterlevande så är det Länsstyrelsen som förordnar ordförande i styrelsen. Ordföranden har då som uppgift att vara opartisk gentemot arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna, utöver att kalla till styrelsemöten.

Pensionsstiftelser som inte tryggar pensionsutfästelse till huvuddelägare behöver inte ha en ordförande, men de flesta har ändå det. I dessa stiftelser är det styrelsen som förordnar ordförande. Skulle styrelseledamöterna inte komma överens kan Länsstyrelsen förordna en ny ordförande.

Förordnande av ordförande i personalstiftelse kan ske på samma sätt. Det är dock ovanligt att en personalstiftelse grundas av ett företag där huvuddelägaren omfattas av ändamålet. Förordnande av ordförande i personalstiftelse blir därför sällan aktuellt.

För definition av begreppet huvuddelägare se lag om tryggande av pensionsutfästelse, 5 § 2 stycket, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan
Styrelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att de behöver hjälp med att förordna en ny ordförande. Det kan till exempel ha skett försäljningar av aktier eller andelar i företaget så att någon av pensionsborgenärerna blir huvuddelägare. Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår förslag på person som kan förordnas. Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den föreslagne personen.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsen prövar om den föreslagna personen kan förordnas och meddelar sedan styrelsen om personen kan förordnas eller inte.

Den som är underårig, satt i konkurs eller har förvaltare kan inte förordnas till ledamot eller ordförande.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse 32 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan uppstå en situation där en eller flera ledamöter i en pensions- eller personalstiftelse behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför. Det är då Länsstyrelsen som ska förordna en ny styrelseledamot

Förordnandet gäller till dess att en ny ledamot har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten avsatts för en viss tid, gäller förordnandet för den nye ledamoten för den tid ordinarie ledamot är borta.

Anmälan
Styrelsen för stiftelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att en eller flera ledamöter behöver förordnas. Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll med förslag på personer som kan förordnas till ny ledamot.

Det är viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de föreslagna personerna så att dessa vid ett eventuellt förordnande kan registreras.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför (inte så att styrelsen blir fulltalig).

Den som är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare kan inte vara styrelseledamot.

Länsstyrelsen meddelar i ett beslut vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse 32 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Det är vanligt att vissa uppgifter som finns i stiftelseregistret för en pensions- eller personalstiftelse behöver ändras eller tas bort.

Sådana situationer uppstår till exempel vid förändringar i styrelsen eller om stiftelsen flyttar till en ny adress. Ändringarna kan ibland vara kopplade till föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras när en ändring har inträtt i

 • Stiftelsens postadress och telefon.
 • Styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon.
 • För pensions- och personalstiftelse ska meddelas vem eller vilka som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka som företräder arbetstagarna.
 • Revisors namn, personnummer, postadress. Om revisorn är ett registrerat revisorsbolag ska anges vem som är huvudansvarig revisor samt bolagets organisationsnummer.
 • Stiftelsens sätesort.
 • Vem som ska vara ordförande. För pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till huvuddelägare ska förslag till person som Länsstyrelsen kan förordna till ordförande lämnas med uppgift om namn, personnummer, adress och med en kortare yrkesbeskrivning.
 • Styrelseledamöters konkursfrihet m.m. Om någon av styrelsens ledamöter försatts i konkurs eller ställts under förvaltning får de inte vara ledamöter för stiftelsen. Protokoll från behörig myndighet (tingsrätt) om konkurs eller beslut om förvaltning ska bifogas.

Om en stiftelse har likviderats och därmed ska avregistreras behöver man också anmäla detta för registrering.

Ändring av pensions- och personalstiftelse (e-tjänst)

Att observera
En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför är det viktigt att bifoga kopia av protokollet när förändring skett i styrelse, firmateckning eller liknande.

Pensions- och personalstiftelser måste inför olika åtgärder ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

I tryggandelagen regleras att Länsstyrelsen ska pröva ansökan om tillstånd, till exempel i fråga om

Det förekommer att en näringsverksamhet behöver övergå från en arbetsgivare till en annan utan att samtliga pensionsborgenärers samtycke kan inhämtas. Länsstyrelsen behöver då godkänna det.

Både den arbetsgivare som överlåter näringsverksamheten och den som övertar den bör ha kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti.

Anmälan
Anmälan om medgivande till övertagande bör innehålla en bekräftelse från PRI Pensionsgaranti om att ett övertagande får ske.

Bekräftelsen ska vara underskriven av behöriga firmatecknare för både det överlämnande och övertagande företaget.

Bifoga aktuella registreringsbevis som visar firmateckningsrätten för överlämnande och övertagande företag.

Förse anmälan med ett följebrev med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsen kontrollerar att PRI Pensionsgaranti lämnat sin bekräftelse och att den är undertecknad av behöriga företrädare för de båda företagen.
Om så är fallet anses i regel att samtycke från berörda pensionsborgenärer inte behöver inhämtas.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 23 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Det förekommer att en pensions- eller personalstiftelse behöver överföras från en arbetsgivare till en annan i samband med att näringsverksamheten övergår. Länsstyrelsen behöver då godkänna det.

Både den arbetsgivare som överlåter näringsverksamheten och den som övertar den måste vara överens om att stiftelsen ska överföras.

Anmälan
Anmälan om medgivande till överföring ska göras av styrelsen för stiftelsen, varför även den måste samtycka till en överföring. Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår att man beslutat att ansöka om överföring av stiftelsen (och eventuellt beslutat om stadgeändringar).

Eftersom den nya arbetsgivaren i regel har ett annat namn än företrädaren behöver stiftelsens föreskrifter ändras i tillämpliga delar. Det är därför lämpligt att styrelsen för stiftelsen fattar ett beslut även om detta och tar fram ett nytt exemplar av stiftelsens föreskrifter, så som de ska se ut efter överföringen.

Bifoga ett aktuellt registreringsbevis för den arbetsgivare som stiftelsen ska överföras till.

Bifoga anmälan med information med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsen kontrollerar att styrelsen beslutat om överföring och att näringsverksamheten övergått till den nye arbetsgivaren.

Länsstyrelsen undersöker även om de stadgeändringar som eventuellt har beslutats är riktiga och i övrigt förenliga med tryggandelagen.

Om så är fallet finner Länsstyrelsen i regel att stiftelsen får överföras och medger detta i ett skriftligt beslut.

Om stiftelsens namn och ändamålstext ändrats på ett riktigt sätt bekräftas även detta och ett nytt registreringsbevis med de nya uppgifterna bifogas beslutet.

Att observera
Eftersom pensions- och personalstiftelser alltid ska vara registrerade är det viktigt att styrelsen beslutar att nya uppgifter på arbetsgivaren ska tas in i stiftelsens namn och ändamålstext (stadgeändringar).

Det är även nödvändigt att lämna fullständiga uppgifter (namn, personnummer, adress och telefon) om de nya ledamöter i styrelsen som kan ha valts in i samband med överföringen samt uppgift om de representerar arbetsgivaren eller de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 24 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Det förekommer att ett pensionstryggande behöver överföras från en arbetsgivare till en annan i samband med att en anställd byter arbetsgivare.

Om pensionsutfästelserna för de båda arbetsgivarna tryggas i en gemensam pensionsstiftelse kan Länsstyrelsen godkänna att den aktuella andelen av pensionstryggandet i stiftelsen får överföras från den ena arbetsgivarens andel i stiftelsen till den andra arbetsgivarens andel i samma stiftelse.

Båda arbetsgivarna måste vara överens om att pensionstryggandet ska överföras.

Anmälan
Anmälan om medgivande till överföring av andelen ska göras av styrelsen för stiftelsen, varför även den måste samtycka till en överföring.

Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår att man beslutat att ansöka om överföring av pensionstryggandet.

Lämna uppgifter om de berörda arbetsgivarnas organisationsnummer och namn.

Det är även nödvändigt att meddela om de berörda pensionsborgenärerna har samtyckt till överflyttningen eller om Länsstyrelsen har att pröva ansökan även enligt övertagande av pensionsutfästelse.

Bifoga anmälan med information med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsen kontrollerar att styrelsen beslutat om överföring och att den anställde övergått till den nye arbetsgivaren.

Länsstyrelsen undersöker även om de båda arbetsgivarna tryggar utfästelser i den gemensamma stiftelsen och att frågan om ett eventuellt medgivande enligt övertagande av pensionsutfästelse är avklarad.

Om så är fallet finner Länsstyrelsen i regel att pensionstryggandet får överföras och medger detta i ett skriftligt beslut.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 26 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

I en pensions- eller personalstiftelse är det styrelsen som kan fatta beslut om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Ändring i ändamålet eller i grunderna för stiftelseförordnandet

Länsstyrelsen kan godkänna ändring av ändamålet (permutation), och tar då ut en avgift på för närvarande 10 700 kronor för ett sådant ärende. Avgiften ska betalas in i förskott.

Avgiftsförordning 10 § på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanslagning, klyvning eller andra ändringar av grunderna för stiftelseförordnandet kan rymmas inom permutation även om inte ändamålstexten direkt berörs.

Styrelsen fattar beslut om ändringarna och skickar de nya föreskrifterna till Länsstyrelsen tillsammans med kopia av styrelseprotokollet.

Ändringar av andra föreskrifter

Om styrelsen beslutat om andra ändringar än ändamålet så godkänner inte Länsstyrelsen ändringar med stöd av permutationsregeln, men kan ändå godkänna ändringarna om de inte står i strid med tryggandelagen.

Länsstyrelsens prövning

När en ansökan om permutation kommit in kontrolleras först om avgiften har betalats. Vid prövning av ansökan utreds bland annat om de föreslagna förändringarna innebär någon nackdel för stiftelsens destinatärer eller om de föreslagna stadgeändringarna står i strid med reglerna i tryggandelagen.

Vid prövningen av andra ändringar undersöks om de föreslagna stadgeändringarna står i strid med reglerna i tryggandelagen.

Vid såväl permutation som annan ändring av stadgarna får stiftelsen en skriftlig bekräftelse, eventuellt tillsammans med ett ändrat registreringsbevis.

Om ändringarna inte kan godtas meddelar Länsstyrelsen stiftelsen detta.

Ändringsanmälan

Om de ändrade stadgarna medför att ändringar ska göras i stiftelseregistret måste detta anmälas separat.

Ändring av pensions- och personalstiftelse (e-tjänst)

En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist.

Stiftelsetillsynen består av kontroll, ingripande och service.

 • Kontroll. Dels granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.
 • Ingripande. Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i tryggandelagen eller om en styrelseledamot annars missköter sitt uppdrag.
 • Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.
  Syftet är att säkerställa att reglerna i stiftelseförordnandet följs enligt gällande lagreglering.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan myndigheten begära in handlingar eller upplysningar från styrelse/ förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, avsätta styrelse, förbjuda genomförande av beslut med mera. Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid skicka en skrivelse till Länsstyrelsen.

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst. Registreringsbeviset kostar 225 kronor per bevis.

Du kan beställa registreringsbevis per post eller till en digital brevlåda, om du har en sådan.

Kontakt