Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet vargar och björnar i Dalarnas län: Redovisning av inventeringsresultat

Vi ser ett vinterlandskap. Mitt i bilden går en väg som leder mellan höga granar, i snön på vägen ser vi spår efter en varg.

Vargspår i snön. Foto: Mostphotos

Årets inventering av vargpopulationen i Dalarna är nu klar. Inventeringen visar att det fanns uppskattningsvis 73 vargar i Dalarna vintern 2022/23, vilket är en minskning från förra vintern. Reviren är framför allt belägna i de södra och östra delarna av länet. Samtidigt visar tidig information från höstens spillningsinventering att vi har uppskattningsvis 443 björnar i Dalarna, vilket är en ökning jämfört med senaste inventeringen från 2017.

Antalet vargar

Enligt inventeringsresultatet fanns det vintern 2022/23 totalt sju revir med familjegrupper som berörde Dalarnas län. Av dessa revir låg fyra helt inom länet, medan tre delades med andra län.

Fyra av reviren hade årsvalpar, vilket visar på en föryngring. Dessutom noterades årsvalpar i tre revir inom länet där det inte fanns underlag för att bedöma dem som familjegrupper.

Med hänsyn till att flera revir sträcker sig över länsgränserna blir antalet familjegrupper i Dalarna 5,33. Antalet föryngringar blev 7,33. Med gällande omräkningsfaktor (10 gånger antalet föryngringar) uppskattas antalet vargar i Dalarna till 73 under vinterperioden 2022/23.

Kartbild som visar vilka revirmarkerande par, familjegrupper, övriga stationära vargar och vargföryngringar som konstaterats under 2022. På kartan ser man tydligt att vargarna i Dalarna finns i de södra och de östra delarna av länet.

Tillvägagångsätt

Varginventeringen genomfördes under perioden 1 oktober – 31 mars och baserades huvudsakligen på snöspårning. DNA-analyser användes som ett viktigt komplement för att fastställa vargarnas status, inklusive revirmarkerande individer, föräldradjur och valpar. Inventeringen hade som mål att fastställa alla revir med familjegrupper och föryngringar samt revirmarkerande par utan valpar. Bedömningar av revirstatus baserades på gemensamma kriterier för Sverige och Norge. För mer information om inventeringsmetodiken se:

Varg - Instruktion för inventering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Trender och observationer

Vargstammens storlek i Dalarna har varierat över åren. Vintern 2018/19 nådde antalet den lägsta nivån sedan 2005/06. Därefter har stammen återigen ökat, men den här vintern noterades en minskning i förhållande till föregående vinter då resultatet blev 87 individer (målet för länets viltförvaltning är en vargstam på 80 individer). Årets inventeringsresultat på 73 vargar visar också att vi ligger något under förvaltningsmålet.

Björninventering

Den 15 juni förväntas Naturhistoriska riksmuseet redovisa slutrapporten för den björnspillningsinventering som genomfördes bland annat i Dalarna under 2022.

Redan nu har vi fått information om att fler än 2 000 spillningsprover lämnats in i Dalarna vilket är betydligt fler än vid förra inventeringen 2017. Resultatet från inventeringen visar att det finns uppskattningsvis 443 björnar i länet vilket är en ökning med ca 10 procent i förhållande till förra inventeringen. Nu inväntar vi den fullständiga rapporten som bland annat innehåller information om geografisk fördelning (inom länet och delat med andra län), hur många individer som identifierats och könsfördelningen. Information som ligger till grund för det beslut om licensjakt på björn som Länsstyrelsen kommer att fatta i slutet av juni månad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss