Steneryds lövängar

Steneryd, blommande löväng

Foto: Robert Ekholm

I Steneryds lövängar får du uppleva rester av ett äldre kulturlandskap som fortfarande sköts enligt gammal hävd. På så vis bevaras både den speciella växtligheten och det äldre brukningssättet.

I Steneryd finns ett välbevarat småskaligt kulturhistoriskt landskap bestående av lövängar, slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar och ett litet ekskogsparti. Den hävdgynnade floran är artrik och visar på långvarig hävdkontinuitet. Ekoxe och bokoxe har rapporterats från området. Markerna sköts genom slåtter, bete och lövtäkt. I området finns ruiner efter Gammelgården.

Lövängens mångfald

Större delen av området utgörs av lövängar med över 350 hamlade lindar, askar och almar, samt några enstaka hagmarksekar. Det finns gott om hasselbuketter. Det finns några mindre ytor med slåtterängar. Insprängt i området ligger gamla åkrar, dels sådana som brukas fortfarande och dels sådana som övergått till betesmark. De olika vångarna inramas av stenmurar.

På lövängen hämtades förr vinterfoder åt djuren. Gräs och örter skördades till hö och trädens löv togs tillvara genom att beskära (hamla) grenarna. På en löväng är det omväxlande soligt och skuggigt. Det medför att många växtarter med skilda behov kan växa på en liten yta. Här hittar du bland annat gott om vitsippa, blåsippa, gullviva, höskallra, stor blåklocka, ängsvädd samt i maj månad även orkidén Adam och Eva.

Hur sköttes en äng för hundra år sedan?

I april när snön smält undan, räfsades löv ihop och brändes. Askan spreds ut och användes som gödning på ängen.

 1. Risning. I april när snön smält undan, räfsades löv ihop och brändes. Askan spreds ut och användes som gödning på ängen.
 2. Slåtter. I juli då de flesta ängsväxter blommat och satt frö, slogs höet. Eftersom växterna fått fröa av sig före slåttern, blir sammansättningen av arter annorlunda än om marken hade betats av djur. Idag genomförs varje år en slåtterfest där du gärna får delta. Kanske vill du även prova på att slå med lie? Vanligtvis brukar den äga rum den 3:e lördagen i juli.
 3. Betning. Efter slåttern släpptes betesdjur ut i Oxbacken, Kalvhagen och Hästbacken.
 4. Lövtäkt – hamling. I augusti efter höbärgningen hamlades träden. På dessa ängar hamlades träden aktivt fram till andra världskriget.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Steneryds lövängar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada områdets markyta eller växande träd, buskar eller örter genom till exempel blomplockning, brytning av kvistar eller uppgrävning av växter
 • fånga eller döda djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1964
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Lövängar, slåtteräng, betesmark
Areal: 7 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version