Flyeboda

Sankt Pers nycklar. Foto:
Åke Widgren/Länsstyrelsen

Foto: Åke Widgren/länsstyrelsen

Flyeboda naturreservat består av en mosaik av främst slåtterängar, hagmarker och ädellövskog. Reservatet innehåller även små sumpskogar, samt ett par småvatten där långbensgrodor leker om våren.

Ängar, hagar och ädellövskog

Naturreservatets östra del utgör en blandning av ängar, hagar, ädellövskog och lövsumpskog. Skogen har uppkommit genom igenväxning av hagmark som tidigare hävdats. Planer finns på att restaurera det mesta av den gamla hagmarken. Reservatets västra del består främst av bokdominerad ädellövskog. Mycket av skogen är ung, och anlagd efter att planerade granbestånd avverkats.

Växt- och djurliv

Ängarna och hagarna i öster har en rik försommarflora med arter som Sankt Pers nycklar, Adam och Eva och höskallra, och med lite tur kan man få se blommande vätteros i ädellövskogen. Skogen innehåller också flera ovanliga arter av svampar. Även fågellivet är rikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Flyeboda, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • gräva upp eller dra upp kärlväxter,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och jakt samt vid eftersök på skadat djur,
 • framföra motorfordon,
 • rida eller cykla annat än på befintliga markvägar inom reservatet,
 • parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djur-liv,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt under högst en vecka i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2024

Kommun: Karlskrona

Karaktär: slåtteräng, hagmark, ädellövskog

Areal: 33,6 hektar

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka fem kilometer norr om Jämjö tätort, i anslutning till vägen mellan Jämjö och Kättilsboda. En reservparkering planeras i östra delen av reservatet, nära byvägen. Närmaste busshållplats är i Jämjö centrum.

Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss