Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Aktuellt just nu

Länsstyrelsen ska enligt 10 § Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, ha en handlingsplan för arbetet med att nå våra myndighetsmål för klimatanpassning. Länsstyrelsens nuvarande handlingsplan gäller till och med 2020. Vi har nu tagit fram ett förslag på handlingsplan för perioden 2021–2024.

Förslag till handlingsplan 2021-2024PDF

Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens åtgärder inom uppdraget om klimatanpassning. Åtgärderna är indelade i tre block:

 • Förvaltning och underhåll (relaterat till statlig egendom)
 • Länsstyrelsens kompetens och förmåga
 • Stöd till kommuner och regionala aktörer.

Handlingsplanen innehåller också vår övergripande inriktning för klimatanpassning, samt rekommenderade åtgärder för kommuner. Till handlingsplanen finns också en miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen vill nu ge länets kommuner och andra intressenter möjlighet att yttra sig över förslaget till handlingsplan. Sista dag att lämna synpunkter på handlingsplanen är den 22 januari 2021.

Remissvar skickas till: anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har beslutat om myndighetsmål för klimatanpassning. Myndighetsmålen kopplar till de prioriterade utmaningar som finns i den nationella strategin för klimatanpassning.

Länsstyrelsen har genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys för länet och för Länsstyrelsens verksamhet. Analysen ligger till grund för myndighetsmålen. Under 2020 kommer vi att ta fram en ny handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning utgår från kraven i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Rapport: Klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål.

Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden. Av de senaste trettio åren har bara två varit kallare än normalt. Klimatförändringarna medför att vi kan förvänta oss mer extremt väder och ökad risk för naturolyckor och samhällsstörningar. Vi kan förvänta oss mer nederbörd och översvämningar. Pågående temperaturökning medför också att vi kan få fler värmeböljor, problem med torka och en längre säsong med skogsbrandrisk.

Länsstyrelsen har tagit fram fyra informationsblad som ger vägledning till kommuner och andra när det gäller beredskap för klimatrelaterade händelser:

Vägledning vattenbristPDF

Vägledning torkaPDF

Vägledning värmeböljaPDF

Vägledning skogsbrandPDF

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning tar upp ett antal rekommenderade åtgärder för klimatanpassning på kommunal nivå.

I handlingsplanen beskrivs vad som behöver göras, men inte hur. Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som riktar sig till tjänstemän i länets kommuner. Vägledningen ger tips och länkar till befintliga vägledningar och verktyg för att stödja kommunen i klimatanpassningsarbetet utifrån de rekommenderade åtgärderna.

Vägledning till kommunerPDF

Länsstyrelsen genomför varje år ett antal projekt och aktiviteter inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Nedan får du veta vad som är på gång under det här året. 

Länsstyrelsen har en Regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen gäller för åren 2018–2020. Den beskriver Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanen innehåller de åtgärder som vi arbetar med och rekommenderade åtgärder för länets kommuner.

Under 2020 arbetar Länsstyrelsen med att ta fram en ny handlingsplan för klimatanpassning, enligt de bestämmelser som finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Den nya handlingsplanen utgår från den klimat- och sårbarhetsanalys och de myndighetsmål som Länsstyrelsen fastställt för arbetet med klimatanpassning.

Den nya handlingsplanen kommer att ta vid när nuvarande regionala handlingsplan upphör att gälla vid årsskiftet 2020/2021.

Vi arbetar med delregionala kunskapsunderlag för klimatanpassning. Underlagen ska genom texter, kartor och bilder visa på hur klimatförändringarna påverkar olika delar av länet med utgångspunkt i olika geografiska områden med liknande förutsättningar.

De delregionala underlagen sammanställs i en så kallad storymap, ett webbaserat visualiseringsverktyg.

Vi och Skogsstyrelsen tar gemensamt fram en metod för landets kommuner för hur man kan genomföra åtgärder för att minska risken för översvämning.

Olika åtgärder genomförs på flera platser i avrinningsområdet och utformas så att de bromsar och håller kvar högvatten samtidigt som naturvärden stärks på platsen och/eller i vattnen nedströms.

Verktyget ger förslag till hur arbetet kan organiseras och genomföras. Det behandlar också olika typer av åtgärder för att minska översvämningsrisken nedströms. Det handlar om såväl stora som små magasin för att lagra högvatten en kortare period så att översvämningsrisken minskar nedströms.

Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Naturbaserade lösningar mot översvämning - En praktisk handbokPDF

Vi har också tagit fram en populärversion av rapporten i form av en handbok som visar olika sätt att hålla kvar vatten i landskapet. Syftet är att minska risken för översvämning längre ner i avrinningsområdet, samtidigt som det blir många positiva effekter för natur och miljö. Även risken för torkskador och bränder minskar när det finns mer vatten i landskapet.

Vi arbetar med en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syfte är bland annat till att upprätthålla ekosystemets funktioner i ett förändrat klimat. Ju mer påverkat ett ekosystem är, desto lägre blir dess motståndskraft mot kommande förändringar.

Vi arbetar med en regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Syftet är att skapa en grund för att säkra tillgången till vatten för dricksvattenförsörjningen i vårt län, nu och i framtiden.

 Aktuellt hos andra myndigheter

På Klimatanpassningsportalen hittar du information om vad som är på gång på andra myndigheter. Där finns också ett nyhetsflöde som uppdateras löpande.

Klimatanpassningsportalen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Här hittar du det material som har tagits fram för Västra Götalands län och vad som finns på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län. Det finns också en klimatanalys för havsvattenstånd. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats och på Klimatanpassningsportalen. Där finns till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data.

Länsstyrelsen har en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen beskriver:

 • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
 • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
 • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.
 • Åtgärder som rekommenderas för länets kommuner.

Åtgärderna som rekommenderas för kommunerna har vi delat in i olika fokusområden. För varje fokusområde finns kunskaps- och planeringsunderlag och verktyg som kan vara användbara inom respektive område.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Klimatanalys för Västra Götalands län på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som stöd i arbetet finns två inspirationsfilmer om hur stad och landsbygd kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmerna vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Det lokala arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

Se filmen Klimatanpassning i stadenlänk till annan webbplats

Se filmen Klimatanpassning på landsbygdenlänk till annan webbplats

Ett systematiskt arbete med att anpassa samhället till klimatförändringarna kräver att de flesta av kommunens verksamheter medverkar.

Det är viktigt att hitta arbetssätt som gör det möjligt för förvaltningar och bolag att arbeta strukturerat med klimatanpassningsfrågan.

En bra utgångspunkt är att läsa den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

På SMHI:s webbplats finns en webbaserad lathund som stöd för att organisera och genomföra ett första arbete kring klimatanpassning i kommunen.

Lathund om klimatanpassning på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

En viktig del av arbetet med att anpassa oss till ett förändrat klimat är hur vi arbetar med befintlig och planerad användning av mark och vatten. Inom detta område finns ett stort antal kunskaps- och planeringsunderlag.

Nedan hittar du kortare beskrivningar och länkar till de underlag som Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller länsstyrelserna gemensamt har tagit fram.

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planeringPDF

Vägledning för kommunernas arbete med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelsenPDF

Checklistan är en hjälp för dig som är planhandläggare att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska
vara klimatanpassad.

Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

Länsstyrelsen har tagit fram ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering. Syftet är att begränsa klimatpåverkan, förebygga och hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. Vi belyste också hur grön infrastruktur kan användas för att minska sådana risker.

Riskanalyser i översiktsplanering

I Plan- och Bygglagen finns en bestämmelse om att en översiktsplan ska innehålla en analys för att tydliggöra klimatrelaterade risker. Denna rapport ger en översiktlig vägledning av vilka planeringsunderlag som kan användas. Den innehåller även förslag på metoder som kan användas för att genomföra analysen.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfallPDF

Konsekvenser vid översvämning till följd av skyfall kan orsaka stora problem, till exempel skador på byggnader. Dessutom är skyfall något som kan förväntas inträffa oftare i framtiden med anledning av ett förändrat klimat. Ny bebyggelse behöver därför lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till översvämningsrisken.

Extremväder i Västra Götaland 1961-2018PDF

Rapporten visar vilka extrema väderhändelser som inträffat i Västra Götalands län sedan 1961. Nederbörd, temperatur och stormar redovisas. För skyfall finns återkomsttider för varaktigheter mellan 15 minuter och 24 timmar.

WebbGIS för ytavrinning och lågpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlaget ger en övergripande bild av möjliga sänkor samt rinnvägar i landskapet och är framställt för att användas i kommunalt planeringsarbete. Karteringen är enbart baserad på höjdvärden från Lantmäteriet och har avgränsats till avrinningsområden. Ytavrinningen visas som antal sammanflöden och lågpunkter som djup i meter.

Vägledning för skyfallskarteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning för skyfallskartering. Med denna vägledning vill MSB stödja kommunerna på deras väg mot den skyfallståliga staden. I vägledningen kan du läsa om olika metoder för
skyfallskartering, vilka underlag som behövs i arbetet och hur karteringarna
kan användas.

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden

Handboken ger rekommendationer om vad som är lämplig markanvändning och visar hur planering och design kan skapa en helhetssyn som minskar risken för negativa följder av översvämningar.

Handboken utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Aktuella planeringsnivåer presenteras i separata faktablad. Informationen kan komma att uppdateras.

Faktablad – Kusten 2.0PDF

Faktablad – VänernPDF

Beräkning av planeringsnivåer VänernPDF

Faktablad - VattendragPDFDe stora sjöarna

SMHI har tagit fram kunskapsunderlag om hur Sveriges stora sjöar påverkas av klimatförändringarna.

Underlaget finns samlat i rapporter från SMHI.

SMHI Klimatologi Nr 49: Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI Klimatologi Nr 44: Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI Klimatologi Nr 42: Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vätternlänk till annan webbplats.

Klimatanpassning Viskan


Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län har tittat närmare på hur  området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

Projektets resultat har samlats i rapporten "Klimatanpassning Viskan". Här redovisas övergripande resultat och slutsatser och en sammanställning av hur det ser ut i respektive kommun.

Klimatanpassning Viskan

Utifrån huvudrapporten togs en generell vägledning fram.

Vägledning klimatanpassning

För mer underlag, se också under rubrikerna Ekosystembaserad klimatanpassning och Kulturmiljö.

Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att kommunerna tar hänsyn till dessa typer av risker i sina risk- och sårbarhetsanalyser och i övrigt arbete med kommunens krisberedskap och skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samarbete med flera andra myndigheter tagit fram ett antal klimatrelaterade händelsescenarier. Händelsescenarierna är ett verktyg som kan användas i klimatanpassnings- och riskhanteringsarbetet på strategisk nivå, för risk- och sårbarhetsanalyser och övningar. Scenarier finns för skred, skyfall, storm och värmebölja.

Mer information och scenarierna finns att hämta på MSB: s webbsida.

Klimatrelaterade händelsescenarierlänk till annan webbplats

I arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet bör vi ta hänsyn till påverkan från klimatförändringar. Det gäller till exempel frågor som rör lokalisering, funktionalitet och beroenden.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sammanställt dokumentet "Att hantera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktig verksamhet". Dokumentet vänder sig till handläggare på Länsstyrelsen och tjänstemän i länets kommuner och ska tydliggöra hur man kan tänka kring klimatanpassning och samhällsviktig verksamhet.

Att hantera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktig verksamhetPDF

Vi har genomfört en förstudie kring Värmebölja i Västra Götalands län. I rapporten beskrivs effekter, genomfört arbete och förslag på arbete som kan göras i länet.

Värmebölja i Västra Götalands län

Vi har tagit fram ett informationsblad om varför klimatanpassning är en fråga för samhällsskydd och beredskap. Informationsbladet riktar sig till kommunernas säkerhetssamordnare och kommunal räddningstjänst.

Varför är klimatanpassning en fråga för samhällsskydd och beredskap?PDF

En ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan. Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den mängd av tjänster och funktioner som olika ekosystem och dess arter erbjuder människan. En fungerande biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster.

Det är i många fall kostnadseffektivt att arbeta med ekosystembaserad klimatanpassning eftersom flera fördelar kan uppnås. Mångfunktionella lösningar kan lösa flera olika problem samtidigt. Till exempel kan en klimatanpassningsåtgärd samtidigt stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjänster.

Exempel på mångfunktionella lösningar är restaurering av våtmarker och svämplan, bevara och främja förekomsten av stora träd, grönområden och parker i tätorter och gröna tak.

Länsstyrelsen har tagit fram flera underlag som kan användas för en ekosystembaserad klimatanpassning.

Naturbaserade lösningar mot översvämning - En praktisk handbokPDF

En handbok som visar olika sätt att hålla kvar vatten i landskapet. Syftet är att minska risken för översvämning längre ner i avrinningsområdet, samtidigt som det blir många positiva effekter för natur och miljö. Även risken för torkskador och bränder minskar när det finns mer vatten i landskapet. Handboken är framtagen med utgångspunkt i rapporten ”Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning”.

Åtgärder inom värdetrakter för skyddsvärda träd

I ett förändrat klimat kommer många arter ha svårt att flytta sig. Rapporten redovisar resultaten av en GIS-analys som syftar till att binda ihop värdekärnor och värdetrakter för skyddsvärda träd.

 Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Verktyget get förslag till hur arbetet kan organiseras och genomföras. Det behandlar också olika typer av åtgärder för att minska översvämningsrisken nedströms. Det handlar om såväl stora som små magasin för att lagra högvatten en kortare period så att översvämningsrisken minskar nedströms.

Åtgärder mot höga flöden i Skee Strömstads kommun

Att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Handledning för kommuner om hur man på ett naturvårdsanpassat sätt kan fördröja vatten högt upp i nederbördsområdena, för att minska risken för höga flöden nedströms.

Konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder

Rapporten visar hur åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten beskriver olika åtgärder - hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur

Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.

Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.

Mer information om ekosystembaserad klimatanpassning finns hos Boverket och Naturvårdsverket.

Ekosystembaserad klimatanpassning på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planera för ett klimatanpassat kulturarv

Utredningen ”Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” visar hur kulturarvet påverkas i framtiden och hur effekterna av klimatförändringar kan hanteras. Slutsatserna presenteras i rapporten, som tillsammans med ett webb-GIS kan användas i samhällsplaneringen, förvaltningen av byggnader och i skötseln av gröna kulturmiljöer.

Kulturarv för framtida generationer

Rapporten innehåller utförlig information om utredningen och dess slutsatser. Den ger en vägledning till hur man kan arbeta vidare med frågorna. Utredningen genomfördes åren 2014-2016 i samverkan mellan Västra Götalandsregionen/ Västarvet, Region Halland/Kulturmiljö Halland och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län samt Riksantikvarieämbetet.

Webb-GIS för ett klimatanpassat kulturarv

Vi har gjort ett webb-GIS för kulturarv och klimatförändringar. Där sammanställs klimateffekter och olika typer av kulturarv – exempelvis fornlämningar, kulturhistoriska byggnader och sammanhängande kulturmiljöer.

Webb-GIS:et - kulturarvKlimatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webb-GIS:et kan användas som utgångspunkt vid den fortsatta kommunala riskhanteringen och samhällsplaneringen och för fastighetsägare och förvaltare, som vill anpassa skötsel, underhåll och vidta åtgärder för att minimera klimatrelaterade hot.

Mer om kulturarv och klimatförändringar

Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer - Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys

Genom att använda den förväntade höjningen av havsnivån som grund har en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys utförts för maritima miljöer av kulturhistoriskt intresse i Bohuslän.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhållPDF

I broschyren presenteras förslag på förebyggande åtgärder för anpassning av kulturhistoriska träbyggnader till ett förändrat klimat.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

På Klimatanpassningsportalen under fliken "Åtgärda" hittar du information om vilka möjligheter det finns att få finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Där finns ett särskilt avsnitt om hur klimatanpassning kan finansieras i kommuner.

Klimatanpassningsportalen - Finansieringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också andra positiva effekter för människor och miljö.

I Broschyren "Var finns pengarna? - sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen" kan du läsa mer.

Broschyr - Var finns pengarnaPDF

Delegationen för Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) har fått i uppgift av regeringen att inrätta en delegation för Göta älv. Länsstyrelsen ingår i delegationen. Delegationen kommer att finansiera konkreta geotekniska åtgärder längs älven med upp till 70 procent av den totala kostnaden. Kommunerna ansöker om bidragen. Privatpersoner och företag med fastigheter inom skredriskområden kan söka bidrag via kommunen. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk.

Om Delegationen för Göta älv på SGI: s webbsidorlänk till annan webbplats

Översvämningsdirektivet

EU:s medlemsländer ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Detta framgår av EU:s översvämningsdirektiv från 2007. EU-länderna har i uppdrag att kartlägga översvämningshotade områden och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. Arbetet ska göras avrinningsområdesvis.

Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt. I cykel ett som sträcker sig från 2017 – 2021 har Göteborg, Lidköping, Kungsbacka, Värnamo och Karlstad pekats ut som områden där risken för översvämningar är betydande inom Västerhavets avrinningsområde. Totalt finns det arton sådana områden i Sverige.

Fler områden utpekade i cykel två

Under 2017 har arbetet med den andra cykeln påbörjats och en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk har genomförts. Vid översynen har nya översvämningskarteringar med ny höjddata och klimatanpassade flöden använts. Nytt för andra cykeln är också att kustöversvämningar har analyserats.

Inom Västerhavets avrinningsområde har Göteborg, Borås, Alingsås, Stenungsund, Uddevalla, Kungsbacka, Halmstad och Karlstad pekats ut som områden där risken för översvämningar är betydande.

I hela landet har översynen resulterat i att 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierats.

Hotkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal. Riskkartor tas fram under 2019, riskhanteringsplaner under 2020 – 2021. Cykel 2 kommer att sträcka sig över åren 2022 – 2026.

Riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping

I cykel ett har vi tagit fram riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping, enligt reglerna i översvämningsförordningen. Planerna beskriver mål och åtgärder för att minska översvämningarnas negativa konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö, ekonomisk verksamhet och kulturarv. Åtgärderna i planerna riktar sig främst till de berörda kommunerna och till oss på Länsstyrelsen. Planerna gäller för åren 2016–2021.

Här kan du läsa respektive plan och de miljökonsekvensbeskrivningarna som finns:

Riskhanteringsplan för Göteborg

Miljökonsekvensbeskrivning för GöteborgPDF

Riskhanteringsplan för Lidköping

Miljökonsekvensbeskrivning för LidköpingPDF

Riskkartor

För varje tätort i de översvämningshotade områdena finns riskkartor för tre typer av flöden: 50-årsflöden, 100-årsflöden och beräknat högsta flöde (BHF). I tabellen nedan hittar du länkar till kartor och texter som i ord beskriver konsekvenserna av olika flöden. Tabellen visar alla fem områden i Västerhavets distrikt. 

Riskkartor för Göteborgsområdet

Vattendrag

Flöde

Karta

Beskrivning

Göta Älv

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Göta Älv

1030

KartaPDF

BeskrivningPDF

Göta Älv

1400

KartaPDF

BeskrivningPDF

Mölndalsån

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Mölndalsån

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Mölndalsån

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Säveån

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Säveån

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Säveån

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Riskkartor för Karlstad

Vattendrag

Flöde

Karta

Beskrivning

Klarälven

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Klarälven

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

 

Riskkartor för Kungsbacka

Vattendrag

Flöde

Karta

Beskrivning

Kungsbackaån

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Kungsbackaån

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Kungsbackaån

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Riskkartor för Lidköping

Vattendrag

Flöde

Karta

Beskrivning

Lidan

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Lidan

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Lidan

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Vänern

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Riskkartor för Värnamo

Vattendrag

Flöde

Karta

Beskrivning

Lagan

50

KartaPDF

BeskrivningPDF

Lagan

100

KartaPDF

BeskrivningPDF

Lagan

BHF

KartaPDF

BeskrivningPDF

Planeringen

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet som förordning (2009:956) om översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2013:01) om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).

Kontakt