Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt sjön Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.

Projektet Hjälmarens lövskogsmiljöer är ett samarbeta mellan myndigheter runt Hjälmaren. Det är också en del i arbetet med grön infrastruktur. Fokus ligger på ett hållbart brukande av landskapet, till exempel lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Myndigheter som ingår:

  • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanlands län
  • Skogsstyrelsedistrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
  • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm.

Strategi för arbetet med lövmiljöer runt Hjälmaren

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandskapets lövskogar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nätverk för dialog och kunskapsutbyte

Genom dialog och kunskapsutbyte vill vi inom projektet skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer med mera. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar och ta fram informationsmaterial.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun och Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

Broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Broschyr Hjälmarlandskapets lövmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om produktion av björk

Det krävs rätt skötsel för att lyckas med produktion av björkvirke. I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler när det gäller röjning, gallring och avverkning.

Broschyr Produktion av björk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna någon i arbetsgruppen om du har funderingar eller frågor kring arbetet med Hjälmarens lövskogsmiljöer

Länsstyrelsen

Fredrik Enoksson
Länsstyrelsen Södermanland
Telefon: 010 - 223 43 50

Henrik Josefsson
Länsstyrelsen Örebro
Telefon: 010 - 224 86 32

Kristina Hanson
Länsstyrelsen Västmanland 
Telefon: 010 - 224 92 67

Skogsstyrelsen

Andrea Eriksson
Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebros distrikt
Telefon: 019 – 44 64 01

Kommuner

Olle Sjölin
Örebro kommun
Telefon: 0730 - 96 85 71

Pelle Tengö
Vingåkers kommun
Telefon: 0151 - 191 00 (växel)

Linda Aldebert
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 – 568 25

Jimmy Skord
Eskilstuna kommun
Telefon: 016 - 710 10 00 (växel)

Ricardo Dojorti (tf)
Arboga kommun
Telefon: 0589-870 00 (växel)

Under mitten på 1800-talet genomfördes en av Nordeuropas största torrläggningar i Hjälmarens avrinningsområde. Först sänktes Hjälmaren och därefter sänktes och dränerades stora delar av Närkeslätten. Sänkningen medförde att det frigjordes cirka 17 000 hektar bördig åkermark.

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Stora arealer ny odlingsmark skapades. Men med tiden har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran.

Hjälmaren är idag en grund och näringsrik slättsjö. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

Receptsamling för biologisk mångfald

Vi har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Här kan du hitta tydliga beskrivningar av enkla och billiga åtgärder som du själv kan göra. Här finns allt från tips på hur ett insektshotell ska se ut, till vilka blommor som lockar till sig insekter till att spara lite stammar och grenar i ett hörn av trädgården. Välj det som passar dig bäst och som du har möjlighet att hysa på just din mark.

Rapport efter rapport larmar om hur olika arter minskar i Sverige. En stor bidragande orsak är att landskapet idag blir allt mer enformigt. Många av de hotade arterna har ändå lyckats hålla sig kvar i de allt färre livsmiljöerna som finns i landskapet och inne i städerna. För att de ska kunna leva kvar och öka i antal behövs ett nätverk av liknande livsmiljöer inom rimligt avstånd som de kan sprida sig mellan. De parker som finns i städerna tillsammans med alla trädgårdar kan bilda ett sådant nätverk. Du kanske tycker att det inte spelar någon roll om du gör en specialinsats, men forskning visar att det faktiskt kan göra stor skillnad.

Tillsammans kan vi bygga ett nätverk och bevara våra hotade arter.

Vem bekostar aktiviteterna?

Receptsamlingarna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Goda exempel från andra delar av Sverige

Kontakt

Enheten för prövning natur och vatten

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss