Inventering av förorenade områden i Västmanlands län

Denna rapport redogör för ett projekt där förorenade områden som kan härröra från branscherna anläggning för miljöfarligt avfall, massa- och pappersindustri, övrig oorganisk kemisk industri och övrig organisk kemisk industri inventerats. Projektet har omfattat inventeringar med riskklassning enligt MIFO-modellens (metod för inventering av förorenade områden) fas 1 av pågående och nedlagda verksamheter. Riskklassningen har baserats på de uppgifter som framkommit vid arkivsökning, intervjuer samt platsbesök. I vissa fall har ytnära jordprover analyserats med avseende på metaller med en XRF (röntgenfluorescensspektrofotometer). Dessa resultat har varit vägledande för riskklassningen men ej avgörande. Riskklassningen har kommunicerats med verksamhetsutövare, fastighetsägare och berörd kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_26&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss