Förvalta stiftelser

Förvaltar du en stiftelse? Här finns information om bland annat avgifter och krav på årsredovisningen.

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ansvarar för förvaltningen av en stiftelse. Ansvaret handlar bland annat om att stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning ska följas.

Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser.

Hur ändrar jag uppgifter för stiftelsen?

Det är vanligt att de uppgifter som ska finnas registrerade i stiftelseregistret behöver ändras. Det kan till exempel vara fråga om uppgifter om styrelseledamöter, revisor, adress med mera. Du som är registrerad som registerförvaltare kan använda våra e-tjänster för att ändra uppgifter.

Tänk på att du även kan behöva anmäla vissa ändringar till Bolagsverketlänk till annan webbplats.

E-tjänster för ändringar

Det är endast du som är registrerad som registertecknare för en stiftelse som kan använda e-tjänsten för ändring av stiftelser.

Ändring av stiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av stiftelse (gäller ej för pensions- och personalstiftelser).

Ändring av pensions- och personalstiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av pensions- och personalstiftelse

Anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Använd den här e-tjänsten för anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Skicka in årsredovisning

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor
 • insamlingsstiftelser
 • näringsdrivande stiftelser
 • pensions- eller personalstiftelser
 • moderstiftelser
 • stiftelser som är bildade av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting/region.

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Du kan skicka in årsredovisningen i vår e-tjänst.

E-tjänst för årsredovisningar och revisionsberättelser

Registrerade stiftelser kan skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss via vår e-tjänst.

Förvalta stiftelser och insamlingsstiftelser

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar ut en faktura i god tid före senaste betalningsdatum.

Registerhållningsavgift

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor.

För övriga stiftelser är avgiften antingen 425 eller 200 kronor. Avgiften beror på värdet av stiftelsens tillgångar.

Tillsynsavgift

Alla stiftelser som ska ge in sin årsredovisning till Länsstyrelsen ska betala tillsynsavgift. Det finns ett undantag och det är stiftelser som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

En stiftelse som står under så kallad begränsad tillsyn eller under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om

 • stiftelsen förvaltas av en statlig myndighet och
 • värdet av tillgångarna översteg 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid utgången av föregående räkenskapsår.

Tillsynsavgiften är i sådana fall 200 kronor.

Alla stiftelser är skyldiga att föra räkenskaper och många stiftelser är också bokföringsskyldiga. Alla stiftelser ska ha minst en revisor.

Bokföringsskyldiga stiftelser är i regel också skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska i regel offentliggöras genom att ges in till Länsstyrelsen.

Stiftelser är bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. En stiftelse vars tillgångar understigit 1,5 miljoner kronor vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren är inte bokföringsskyldig. Oavsett storleken på tillgångarna är dock följande stiftelser alltid bokföringsskyldiga:

 • Stiftelser som bedriver näringsverksamhet
 • Stiftelser som är moderstiftelser
 • Insamlingsstiftelser
 • Kollektivavtalsstiftelser
 • Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting
 • Stiftelser som har ett stiftelseförordnande som föreskriver annat.

Årsredovisning - Innehåll och offentliggörande

Stiftelser som är bokföringsskyldiga ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den genom att ge in en kopia till Länsstyrelsen.

Familjestiftelser som inte driver näring är dock undantagna från skyldighet att upprätta årsredovisning fast de fortfarande är bokföringsskyldiga.

Detaljerade regler om bokföring samt årsredovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) .

Mer information om redovisningsregler för stiftelser finns hos Bokföringsnämndenlänk till annan webbplats

Krav på årsredovisningen

Årsredovisningen ska innehålla:

 • en balansräkning,
 • en resultaträkning,
 • noter,
 • och en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ska även uppgifter om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret ingå.
  En revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Innehåller inte redovisningen sådana uppgifter ska detta anges. Det ska även anmärkas om revisorn funnit att tillgångar använts i strid med ändamålet, placering skett i strid med stiftelseförordnandet, om förmögenheten inte placerats på ett godtagbart sätt eller om s.k. förbjudna lån förekommit.

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

Samförvaltning

Stiftelser kan ibland placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser. En stiftelse som ingår i en samförvaltning ska alltid upprätta en egen årsredovisning eller en räkenskapssammanställning om stiftelsen inte är bokföringsskyldig.

Årsredovisningens och revisionsberättelsens offentliggörande

Vid fullständig tillsyn

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningen måste då vara undertecknad och inskannad som en pdf-fil.

Filen ska vara namngiven efter stiftelsens organisationsnummer alternativt stiftelsenummer samt innehålla uppgift om år, till exempel 801234-5678 2010.

Vid begränsad tillsyn

Stiftelser som står under begränsad tillsyn samt kollektivavtalsstiftelser behöver inte skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen. Stiftelsen är dock skyldig att hålla årsredovisningen tillgänglig för var och en som önskar ta del av den. Begränsad tillsyn gäller stiftelser där stiftaren har förordnat att stiftelsen ska vara undantagen tillsyn enligt stiftelselagen och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse. En stiftelse som står under begränsad tillsyn kan dock komma att omfattas av tillsyn och bli föremål för ingripande om det till exempel kan antas att stiftelsen inte håller årsredovisningen tillgänglig för var och en.

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in- och utbetalningar. Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret.

Kopia av sammanställningen ska ges in till Länsstyrelsen på begäran. Den som önskar ta del av räkenskaperna kan begära att Länsstyrelsen ska begära in dessa från stiftelsen.

Alla stiftelser är skyldiga att föra räkenskaper och många stiftelser är också bokföringsskyldiga. Alla stiftelser ska ha minst en revisor.

Alla stiftelser ska ha minst en revisor. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning måste en revisor vara auktoriserad eller godkänd.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning kan stiftelsen ha en så kallad lekmannarevisor. Revisorn ska dock ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt arten och värdet av stiftelsens tillgångar krävs för revisionsuppdraget.

Länsstyrelsen kan förordna styrelseledamöter, förvaltare, revisorer och god man för stiftelser i olika situationer. Det kan handla om att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, eller att en revisor som uppfyller lagens kvalifikationskrav måste sköta revisionen.

Förordnandet kan avse olika funktioner:

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför eller att det saknas en behörig ordförande som kan sammankalla styrelsen.

I en stiftelse med egen förvaltning ska Länsstyrelsen förordna ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen ska bli beslutför, eller förordna ordförande i styrelsen i fall då någon annan än styrelsen ska utse ordförande men inte gör detta.

Förordnandet gäller vanligen till dess att en ny ledamot eller ordförande har blivit utsedd i behörig ordning.

Anmälan

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför eller att styrelsen saknar ordförande. Styrelsen bör då föreslå vem eller vilka som kan förordnas.

Anmälan ska ges in så fort som möjligt från det att det blir känt att styrelsen inte längre är beslutför eller saknar ordförande. Till anmälan bör bifogas ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem eller vilka som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de anmälda personerna.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför (inte så att styrelsen blir fulltalig) eller att en ordförande ska finnas så att styrelsen kan sammankallas på ett riktigt sätt.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller ordförande, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen.

Länsstyrelsen meddelar i ett beslut vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Att observera

Om det inträder en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Länsstyrelsen ska utse ny förvaltare för en stiftelse med anknuten förvaltning, om stiftelsen saknar förvaltare.

Det förekommer att det måste förordnas en ny juridisk person med uppgift att sköta förvaltningen av en stiftelse, bland annat för att beslut ska kunna fattas, se 9 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220).

Förordnandet gäller tills vidare. Har den förre förvaltaren entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye förvaltaren för den tid entledigandet avser, se Förordnande vid talan om entledigande.

Anmälan

Förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en ny förvaltare behöver utses för att beslut ska kunna fattas för stiftelsen. Förvaltaren bör då föreslå vilken juridisk person som kan förordnas.

Anmälan ska ges in så fort som möjligt från det att det blir känt att förvaltaren inte längre kan sköta förvaltningen av stiftelsen. Till anmälan bör om möjligt bifogas ett utdrag ur förvaltarens protokoll där det framgår vilken juridisk person som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda förvaltaren, se länken till Registrering.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att en förvaltare utses så att beslut ska kunna fattas för stiftelsen.

Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte heller vara förvaltare, se 2 kap. 19 § 2 p stiftelselagen.

Länsstyrelsen meddelar i ett förvaltningsbeslut vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret bifogas en ny lydelse av stiftelsens registreringsbevis till förvaltningsbeslutet.

Att observera

Om det inträder en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Ett uppdrag som förvaltare upphör, om förvaltaren anmäler det hos Länsstyrelsen, se 2 kap. 19 § 1 st stiftelselagen.

Styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en god man behöver utses i styrelsens respektive förvaltarens ställe.

Det förekommer att en styrelse eller förvaltare är förhindrade att företräda stiftelsen i en fråga där stiftelsen behöver företrädas.

Länsstyrelsen får då på styrelsens eller förvaltarens begäran förordna en god man att företräda stiftelsen i deras ställe, se 2 kap. 14 § 2 st och 21 § 3 st stiftelselagen (1994:1220).

Anmälan

Styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en god man behöver förordnas i styrelsens respektive förvaltarens ställe. Styrelsen eller förvaltaren bör då föreslå vem som kan förordnas.

Anmälan ska ges in så fort som möjligt från det att det blir känt att en god man behöver förordnas. Till anmälan bör bifogas ett utdrag ur styrelsens eller förvaltarens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda personen.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att en god man förordnas så att denne kan företräda stiftelsen i styrelsens eller förvaltarens ställe.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen, och därmed inte heller förordnas till god man.

Länsstyrelsen meddelar i ett förvaltningsbeslut vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Att observera

Om det inträder en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Händelser i omvärlden har fört med sig att det behövs en större medvetenhet om risker förknippade med finansiering av terrorism.

Insamlingsverksamhet för välgörande ändamål för vidarebefordran till utlandet identifierades som ett högriskområde 2014 i en nationell riskanalys av terrorismfinansiering.

En av Länsstyrelsens uppgifter är att ge stiftelserna råd och upplysningar. I förvaltningen av stiftelsen kan det därför vara bra att känna till de risker som kan finnas.

Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. Stiftelser kan, precis som företag, föreningar och myndigheter, bli utnyttjade för finansiering av terrorism. Därför vill Länsstyrelsen uppmana till viss försiktighet vid stiftelseförvaltningen.

Vad kan du göra för att minska risken för att bli utnyttjad för terrorismfinansiering?

 • Skaffa god kännedom om de kontakter som anlitas i mottagande land genom att kontrollera identitet och anseende.
 • Ha kontrollsystem som detaljerat redogör för hur insamlade medel använts i förhållande till ändamålet, spara uppgifterna i minst fem år.
 • Överför pengar genom kända kanaler och undvik kontanthantering.

Varför är finansiering av terrorism ett problem?

Terrorism är ett så allvarligt brott att det inte bara är viktigt att åtala och bestraffa, utan även att förebygga och hindra att brotten genomförs.

All information som lämnas till Länsstyrelsen kan utgöra en liten pusselbit som tillsammans skapar en bild som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan arbeta med för att förhindra att ett terrorbrott genomförs.

Insamlingsstiftelser sågs i den nationella riskanalysen som särskilt utsatta av följande skäl:

 • allmänheten har stort förtroende
 • de har tillgång till medel
 • de är kontantintensiva

Det förekommer att pengar samlas in i Sverige för att sedan överföras till stöd för terrorverksamhet i utlandet. Det finns i huvudsak tre varianter:

 • Medvetna och avsiktliga donationer där både givare och insamlare förstår att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Insamlare som avser att stödja terrorism men som missleder givare genom att lämna ett falskt syfte för insamlingen. Givarna förstår i detta fall inte att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Mottagare av insamlade medel i utlandet avser att stödja terrorism men missleder insamlingsorganisationen i Sverige genom en falsk beskrivning av sin verksamhet. Här förstår varken givare eller insamlare att deras medel går till att stödja terrorism.

Varför är det viktigt att just stiftelser agerar?

Det är viktigt att skydda stiftelser från dessa aktiviteter så att inte förtroendet för insamlingsverksamhet urholkas och att stiftelser går miste om värdefulla bidrag. Det viktigaste är att pengar inte når terrorister.

Hur kan stiftelser bidra till att motverka att deras verksamhet utnyttjas för terrorismfinansiering?

Terrorismfinansiering är ett ganska okänt fenomen. Här är exempel på några företeelser som kan utgöra risk:

 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder där det finns aktiva terrororganisationer (exempelvis Sudan, Syrien, Eritrea, Irak, Jemen).
 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder i samband med naturkatastrofer. Personal på plats arbetar under mycket ansträngda förhållanden vilket kan försämra kontrollen av hur pengarna används.

Vem ska kontaktas om ni upptäcker något misstänkt?

Kontakta den Länsstyrelse som har tillsynsansvar för er stiftelse för råd och stöd. Den information eller iakttagelse som lämnas kan vi skicka som en misstankerapport till Finanspolisen.

Det är vanligt att vissa uppgifter som finns i stiftelseregistret för en pensions- eller personalstiftelse behöver ändras eller tas bort.

Sådana situationer uppstår till exempel vid förändringar i styrelsen eller om stiftelsen flyttar till en ny adress. Ändringarna kan ibland vara kopplade till föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Att ändra eller upphäva föreskrifter i stiftelseförordnandet kräver ofta tillstånd från Kammarkollegiet.

Anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras när en ändring har inträtt i

 • stiftelsens postadress och telefon.
 • styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, postadress och telefon.
 • revisors namn, personnummer, postadress. Om revisorn är ett registrerat revisorsbolag ska anges vem som är huvudansvarig revisor samt bolagets organisationsnummer.
 • stiftelsens sätesort.
 • vem som ska vara ordförande (gäller inte om förvaltningen handhas av en juridisk person).
 • vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning). Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas endast av två eller flera i förening, ska detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte registreras. Protokoll från styrelsens eller förvaltarens beslut ska bifogas.
 • stiftelsens förmögenhet så att stiftelsen är att anses som upplöst och därmed ska avregistreras.
 • styrelseledamöters eller förvaltares konkursfrihet m.m. Om någon av styrelsens ledamöter eller förvaltaren försatts i konkurs eller ställts under förvaltning får de inte vara ledamöter respektive förvaltare för stiftelsen. Protokoll från behörig myndighet (tingsrätt) om konkurs eller beslut om förvaltning ska bifogas.
 • styrelseledamöters eller firmatecknares rätt att företräda näringsdrivande stiftelse. Om någon av styrelsens ledamöter eller firmatecknare i en näringsdrivande stiftelse belagts med näringsförbud får de inte vara styrelseledamöter respektive firmatecknare för stiftelsen. Protokoll från behörig myndighet (tingsrätt) om näringsförbud ska bifogas.

Ändring av uppgifter om stiftelsens revisorer ska också anmälas så snart förändringar skett. Ändringarna anmäls genom att använda Länsstyrelsens ändringsblankett eller e-tjänst.

Att observera
En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför är det viktigt att bifoga kopia av protokollet när förändring skett i styrelse, firmateckning eller liknande.

När Länsstyrelsen gjort ändringarna i stiftelseregistret skickas alltid ett nytt registreringsbevis som bekräftelse på förändringarna.

Ibland kan en stiftelse behöva ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Hur en ändring genomförs och vilka regler som gäller beror dels på vad för slags föreskrift som ska ändras och dels på om stiftelsen har ett giltigt så kallat ändringsförbehåll.

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som reglerar styrelsens, förvaltarens eller någon annans rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Ändringar av en föreskrift som berör stiftelsens ändamål kräver alltid tillstånd av Kammarkollegiet.

Det är inte möjligt att göra tillägg till ett stiftelseförordnande. Det måste vara fråga om ändring, upphävande eller att i ett särskilt fall få åsidosätta befintliga föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Stiftelser utan ändringsförbehåll
Ändringar av en föreskrift som berör stiftelsens ändamål kräver alltid tillstånd av Kammarkollegiet. Till ändamålsföreskrifter hör även föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet. Enligt huvudregeln krävs även Kammarkollegiets tillstånd för ändringar av föreskrifter som berör något av följande:

 • hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad,
 • om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning,
 • av vem en styrelseledamot eller förvaltare entledigas eller utses samt hur styrelsen ska vara sammansatt,
 • styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,
 • arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,
 • räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,
 • revision, eller
 • rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare, se 6 kap. 1 § 1 st stiftelselagen.

Om stiftelsen får Kammarkollegiets tillstånd att ändra en föreskrift som påverkar uppgifterna i stiftelseregistret måste stiftelsen anmäla det till Länsstyrelsen.

Ändring av föreskrifter som inte berör stiftelsens ändamål eller något av ovanstående kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ansökan om tillstånd till ändringen ska göras av styrelsen eller förvaltaren och kopia på beslutsprotokoll ska bifogas. Av ansökan ska skälen för ändringen framgå. Det ska inte vara fråga om enbart rent språkliga ändringar.

Stiftelser med ändringsförbehåll
Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som anger att styrelsen, förvaltaren eller någon annan har rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Hur en ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande för en stiftelse som har ett ändringsförbehåll ska hanteras beror på om stiftelsen har bildats före eller efter 1996 då stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser bildade före 1996
Ett ändringsförbehåll för en stiftelse som är bildad före 1996, en så kallad äldre stiftelse, är giltigt även om det är generellt utformat. Det har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till i ett vägledande avgörande 2019 (HFD 2019 ref. 64). Det innebär att stiftelsens föreskrifter, förutom ändamålet, får ändras av styrelsen eller förvaltaren. Ändamålet eller en föreskrift som direkt eller indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja ändamålet får däremot inte ändras utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen. Sådana ändamålsföreskrifter är till exempel föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet.

När styrelsen eller förvaltaren fattat beslut om ändring av föreskrifterna i stiftelse­förordnandet ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen. Bifoga en kopia på beslutsprotokollet. Om ändringsförbehållet föreskriver att ändringarna dessutom ska godkännas av en eller flera fysiska eller juridiska personer ska det följas. Om någon eller några av dessa personer har avlidit eller upphört kan stiftelsen inte längre göra några ändringar med stöd av ändringsförbehållet. Då gäller samma regler för ändring som för stiftelser utan ändringsförbehåll.

Länsstyrelsen prövar ansökan om ändring och meddelar stiftelsen skriftligt om ändringen kan godtas eller inte.

Stiftelser bildade 1996 eller senare
Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat.

För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än stiftelsens ändamål.

Ändring av stiftelsens ändamål kräver alltid Kammarkollegiets tillstånd. För ändring av övriga föreskrifter krävs det att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om ändring och underrättar Länsstyrelsen om det. Till underrättelsen ska kopia på beslutsprotokoll bifogas.

Styrelsens eller förvaltarens beslut om ändring gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen kom in till Länsstyrelsen. Detta förutsätter att ändringsförbehållet är giltigt, se ovan.

När Länsstyrelsen fått underrättelse om ändringen prövar Länsstyrelsen om stiftelseförordnandets ändringsföreskrift är giltig. Är ändringsföreskriften inte giltig ska samma regler som gäller för stiftelser utan ändringsförbehåll tillämpas, se ovan. Stiftelsen meddelas då att ändringen inte är giltig gentemot stiftelsen. Länsstyrelsen prövar även om ändringen strider mot någon bestämmelse i stiftelselagen. Om ändringen strider mot stiftelselagen kan Länsstyrelsen fatta beslut om att förbjuda styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet. Om beslutet om ändring har fattats i enlighet med stiftelseförordnandets bestämmelser och reglerna i stiftelselagen meddelas stiftelsen det skriftligen.

Alla stiftelser står under tillsyn av någon av länsstyrelserna. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad. Fullständig tillsyn gäller för de flesta stiftelser.

Stiftelsetillsynen består av

 • Kontroll. Dels genom granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.
 • Ingripande. Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.
 • Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.

Syftet är att säkerställa att stiftarens vilja, dvs ändamålet, uppfylls i enlighet med stiftelseförordnandet och enligt gällande lagreglering.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan myndigheten begära in handlingar eller upplysningar från styrelse/ förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse eller förvaltare, förbjuda verkställighet av beslut med mera.

Begränsad tillsyn gäller för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen och inte bedrivit näringsverksamhet eller varit moderstiftelse under de tre senaste åren. Tillsynen för dessa stiftelser är begränsad till att bland annat kontrollera att stiftelsen upprättar årsredovisning och håller den tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har en behörig revisor.

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid skicka en skrivelse till Länsstyrelsen.

Förvalta pensions- och personalstiftelser

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar alltid ut en faktura i god tid före senaste betalningsdatum.

Registerhållningsavgift

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift.
För en pensionsstiftelse eller personalstiftelse är avgiften 425 kronor per år.

Tillsynsavgift

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse ska betala 600 kronor i årlig tillsynsavgift.

Permutation

När ett stiftelseförordnande för en pensions- eller personalstiftelse ändras ska Länsstyrelsen ta ut en permutationsavgift.

Registreringsbevis

Om du behöver beställa ett registreringsbevis (utdrag ur stiftelseregistret) gör du det via vår e-tjänst. Ett registreringsbevis kostar 180 kronor.

En pensions- eller personalstiftelse är alltid bokföringsskyldig.

Bokföringsskyldigheten innebär att pensions- och personalstiftelser alltid är skyldiga att göra en årsredovisning. Årsredovisningen ska offentliggöras genom att du skickar in kopior av den till Länsstyrelsen.

Krav på årsredovisningen

Årsredovisningen ska innehålla:

 • En balansräkning.
 • En resultaträkning.
 • Noter.
 • En förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ska även uppgifter om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret ingå.
 • En revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Innehåller inte redovisningen sådana uppgifter ska detta anges. Om revisorn funnit att tillgångar använts i strid med ändamålet, placering skett i strid med stiftelseförordnandet, om förmögenheten inte placerats på ett godtagbart sätt eller om så kallade förbjudna lån har förekommit ska det tas upp.

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Offentliggörande av årsredovisningen

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Skicka in årsredovisningen via vår e-tjänst.

Revision

En pensions- eller personalstiftelse ska alltid ha minst en revisor. Många gånger står det i stiftelseförordnandet att revisorn ska utses av arbetsgivaren eller vara samma som för arbetsgivaren.

Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget.

Länsstyrelsen ska i vissa fall utse ordförande för pensions- och personalstiftelser. Länsstyrelsen kan även i vissa fall utse styrelseledamöter.

Det kan handla om att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, eller att en revisor som uppfyller lagens kvalifikationskrav måste sköta revisionen.


I en pensions- eller personalstiftelse har ordföranden precis som i andra stiftelser den viktiga uppgiften att kalla till styrelsesammanträde, och - för det fall Länsstyrelsen förordnar - även att vara opartisk gentemot arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna.

Pensionsstiftelser som inte tryggar pensionsutfästelse till huvuddelägare behöver emellertid inte ha ordförande. De flesta sådana stiftelser har ändå en ordförande.

Länsstyrelsen utser ordförande i styrelsen om en pensionsstiftelse tryggar utfästelse om pension till sådan arbetstagare eller efterlevande som är huvuddelägare till företaget (se nedan).

Med huvuddelägare menas en arbetstagare, som har bestämmande
inflytande över bolaget eller föreningen, eller sådan arbetstagares
efterlevande. Till grund för bedömandet om en person har bestämmande inflytande läggs hans eget samt hans föräldrars, far- och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar, se 5 § 2 st tryggandelagen. Det kan påpekas att syskons innehav inte ska räknas samman.

I annan stiftelse äger styrelseledamöterna utse ordförande.
Valet får falla på ledamot eller utomstående. Kan ledamöterna ej enas om vem
som ska vara ordförande, utses denne av tillsynsmyndigheten, se 16 § 2 st lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m m. (tryggandelagen).

Förordnandet gäller intill dess att en ny ordförande har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ordföranden entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ordföranden för den tid entledigandet avser, se Förordnande vid talan om entledigande samt 32 § 3 st tryggandelagen
och 9 kap. 7 § stiftelselagen (1994:1220).

Förordnande av ordförande i personalstiftelse kan också ske på samma sätt. Det är emellertid ovanligt att en personalstiftelse grundas av ett företag där huvuddelägaren tillhör destinatärkretsen (de som omfattas av ändamålet). Förordnande av ordförande i personalstiftelse blir därför sällan aktuellt, se 30 § 1 st tryggandelagen.

Anmälan om förordnande av ordförande
Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en ordförande behöver förordnas, det vill säga att pensionsstiftelsen tryggar utfästelse till huvuddelägare. Det kan till exempel ha skett försäljningar av aktier eller andelar i företaget så att någon av pensionsborgenärerna blir huvuddelägare.

Styrelsen bör då föreslå vem som kan förordnas. Eftersom en ordförande i en pensionsstiftelse bör kunna tillgodogöra sig lagstiftning och
andra regler på området är det nödvändigt att förslaget kompletteras med en
kort yrkesbeskrivning, samt även med ett uttalande om personen är opartisk.

Anmälan ska ges in så fort som möjligt från att det blir känt att Länsstyrelsen ska förordna ordförande. Till anmälan bör bifogas ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts.

Eftersom alla pensions- och personalstiftelser ska vara registrerade är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda personen, se länken till Registrering.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsens förordnande syftar till att en ordförande ska finnas. Ordförandens roll är förutom att se till att styrelsen sammankallas, att vara opartisk gentemot arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna.
Ordförande är ledamot av styrelsen, se RÅ 1991:83.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, se
2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen, och därmed inte heller ordförande.

Länsstyrelsen meddelar i ett förvaltningsbeslut vem som har
förordnats och för vilken tid.

Eftersom pensions- eller personalstiftelsen är registrerad i
stiftelseregistret bifogas en ny lydelse av stiftelsens registreringsbevis till
förvaltningsbeslutet.

Att observera
Om det inträder en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför.

Det är inte ovanligt att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, se 9 kap. 7 § stiftelselagen (1994:1220).

I en pensions- eller personalstiftelse ska Länsstyrelsen förordna ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen ska bli beslutför.

Förordnandet gäller intill dess att en ny ledamot har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ledamoten för den tid entledigandet avser, se Förordnande vid talan om entledigande.

Anmälan om förordnande av styrelseledamot
Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför. Styrelsen bör då föreslå vem eller vilka som kan förordnas.

Anmälan ska ges in så fort som möjligt från det att det blir känt att styrelsen inte längre är beslutför. Till anmälan bör bifogas ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem eller vilka som föreslagits eller anmälts.

Det är viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de föreslagna personerna så att dessa vid ett eventuellt förordnande kan registreras.

Länsstyrelsens prövning
Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför (inte så att styrelsen blir fulltalig).

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen.

Länsstyrelsen meddelar i ett förvaltningsbeslut vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Till förvaltningsbeslutet bifogas en ny lydelse av stiftelsens registreringsbevis.

Att observera
Om det inträder en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Det är vanligt att vissa uppgifter som finns i stiftelseregistret för en pensions- eller personalstiftelse behöver ändras eller tas bort.

Sådana situationer uppstår till exempel vid förändringar i styrelsen eller om stiftelsen flyttar till en ny adress. Ändringarna kan ibland vara kopplade till föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras när en ändring har inträtt i

 • stiftelsens postadress och telefon.
 • styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon.
 • för pensions- och personalstiftelse ska meddelas vem eller vilka som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka som företräder arbetstagarna.
 • revisors namn, personnummer, postadress. Om revisorn är ett registrerat revisorsbolag ska anges vem som är huvudansvarig revisor samt bolagets organisationsnummer.
 • stiftelsens sätesort.
 • vem som ska vara ordförande. För pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till huvuddelägare ska förslag till person som Länsstyrelsen kan förordna till ordförande lämnas med uppgift om namn, personnummer, adress och med en kortare yrkesbeskrivning.
 • styrelseledamöters konkursfrihet m.m. Om någon av styrelsens ledamöter försatts i konkurs eller ställts under förvaltning får de inte vara ledamöter för stiftelsen. Protokoll från behörig myndighet (tingsrätt) om konkurs eller beslut om förvaltning ska bifogas.

Om en stiftelse har likviderats och därmed ska avregistreras behöver man också anmäla detta för registrering.

Ändringarna anmäls genom att använda Länsstyrelsens ändringsblankett eller e-tjänst.

Att observera
En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför är det viktigt att bifoga kopia av protokollet när förändring skett i styrelse, firmateckning eller liknande.

Pensions- och personalstiftelser måste inför olika åtgärder som kan bli aktuella ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

I tryggandelagen regleras att Länsstyrelsen ska pröva ansökan om tillstånd, till exempel i fråga om:

Det förekommer att en näringsverksamhet behöver övergå från en arbetsgivare till en annan utan att samtliga pensionsborgenärers samtycke kan inhämtas.

Länsstyrelsen kan då medge att betalningsansvaret för lämnade pensionsutfästelser får övergå till den nye arbetsgivaren utan att samtycke från berörda pensionsborgenärer inhämtats.

Övergår näringsverksamhet från en arbetsgivare till en annan och avtalas därvid att ansvaret för pensionsutfästelse ska överflyttas på efterträdaren, ska samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten kan medge att samtycke inte behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen, se 23 § 1 st 1 och 2 meningen lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Anmälan

Både den arbetsgivare som överlåter näringsverksamheten och den som övertar den bör ha kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti.

Anmälan om medgivande till övertagande bör innehålla en bekräftelse från PRI Pensionsgaranti om att ett övertagande får ske.

Bekräftelsen ska vara underskriven av behöriga firmatecknare för både det överlämnande och övertagande företaget.

Aktuella registreringsbevis som visar firmateckningsrätten ska bifogas anmälan.

Anmälan bör förses med ett följebrev med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen kontrollerar att PRI Pensionsgaranti lämnat sin bekräftelse och att den är undertecknad av behöriga företrädare för de båda företagen.

Om så är fallet anses i regel att efterträdaren god för lämnade pensionsutfästelser då ett skriftligt förvaltningsbeslut om samtycke från berörda pensionsborgenärer inte behöver inhämtas.

Det förekommer att en pensions- eller personalstiftelse behöver överföras från en arbetsgivare till en annan i samband med att näringsverksamheten övergår.

Länsstyrelsen kan då medge att stiftelsen får överföras från den ena arbetsgivaren till den andra.

Hör pensionsstiftelse till företrädarens näringsverksamhet, avgör tillsynsmyndigheten med beaktande av stiftelsens ändamålsbestämning, om och på vilka villkor stiftelsen ska överföras till efterträdaren, se 24 § 1 st lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Av 30 § tryggandelagen framgår att regeln är tillämplig även på en personalstiftelse.

Anmälan

Både den arbetsgivare som överlåter näringsverksamheten och den som övertar den måste vara överens om att stiftelsen ska överföras.

Anmälan om medgivande till överföring ska göras av styrelsen för stiftelse, varför även den måste samtycka till en överföring. Till anmälan ska bifogas ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår att man beslutat att ansöka om överföring av stiftelsen (och eventuellt beslutat om stadgeändringar).

Eftersom den nya arbetsgivaren i regel har ett annat namn än företrädaren behöver stiftelsens stadgar ändras i tillämpliga delar. Det är därför lämpligt att styrelsen för stiftelsen fattar ett beslut även om detta och tar fram ett nytt exemplar av stiftelsens stadgar, så som att de ska se ut efter överföringen.

Ett aktuellt registreringsbevis för den arbetsgivare som stiftelsen överförs till ska bifogas anmälan.

Anmälan bör förses med ett följebrev med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen kontrollerar att styrelsen beslutat om överföring och att näringsverksamheten övergått till den nye arbetsgivaren.

Länsstyrelsen undersöker även om de stadgeändringar som eventuellt har beslutats är följdriktiga och i övrigt förenliga med tryggandelagen.

Om så är fallet finner Länsstyrelsen i regel att stiftelsen får överföras och medger detta i ett skriftligt förvaltningsbeslut.

Om stiftelsens namn och ändamålstext ändrats på ett riktigt sätt bekräftas även detta och ett nytt registreringsbevis med de nya uppgifterna bifogas beslutet.

Att observera

Eftersom pensions- och personalstiftelser alltid ska vara registrerade är det viktigt att styrelsen beslutar att nya uppgifter på arbetsgivaren ska tas in i stiftelsen namn och ändamålstext (stadgeändringar).

Det är även nödvändigt att lämna fullständiga uppgifter (namn, personnummer, adress, telefon och så vidare) om de nya ledamöter i styrelsen som kan ha valts in i samband med överföringen samt uppgift om de representerar arbetsgivaren eller de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

Flera arbetsgivare kan trygga sina pensionsutfästelser i en gemensam pensionsstiftelse enligt 10 § 4 st lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Det förekommer att ett pensionstryggande behöver överföras från en arbetsgivare till en annan i samband med att näringsverksamheten övergår.

Om pensionsutfästelserna tryggas i en gemensam pensionsstiftelse kan Länsstyrelsen medge att den aktuella andelen av pensionstryggandet i stiftelsen får överföras från den ena arbetsgivarens andel i stiftelsen till den andra arbetsgivarens andel i samma stiftelse.

Har innehavare av pensionsfordran, såsom anställd hos arbetsgivare med del i gemensam pensionsstiftelse, tagit tjänst hos annan arbetsgivare med del i samma stiftelse, och har den senare övertagit ansvaret för pensionsfordringen, äger stiftelsen efter medgivande av tillsynsmyndigheten minska företrädarens andel i stiftelsen med upplupen del av fordringen och öka efterträdarens andel med motsvarande belopp. Beträffande pensionsutfästelsens rättsverkningar äger bestämmelsen i 23 § motsvarande tillämpning.

Se 26 § 1 st lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Anmälan

Både den arbetsgivare som överlåter näringsverksamheten och den som övertar den måste vara överens om att pensionstryggandet ska överföras.

Anmälan om medgivande till överföring av andelen ska göras av styrelsen för stiftelsen, varför även den måste samtycka till en överföring. Till anmälan ska bifogas ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår att man beslutat att ansöka om överföring av pensionstryggandet. Uppgifter om de berörda arbetsgivarnas organisationsnummer och namn ska lämnas.

Det är även nödvändigt att meddela om de berörda pensionsborgenärerna har samtyckt till överflyttningen eller om Länsstyrelsen har att pröva ansökan även enligt § 23 tryggandelagen, se länken till Övertagande av pensionsutfästelse.

Anmälan bör förses med ett följebrev med namn på den eller de kontaktpersoner som Länsstyrelsens beslut ska ställas till.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen kontrollerar att styrelsen beslutat om överföring och att näringsverksamheten övergått till den nye arbetsgivaren.

Länsstyrelsen undersöker även om de båda arbetsgivarna tryggar utfästelser i den gemensamma stiftelsen och att frågan om ett eventuellt medgivande enligt § 23 är avklarad (se ovan).

Om så är fallet finner Länsstyrelsen i regel att pensionstryggandet får överföras och medger detta i ett skriftligt förvaltningsbeslut.

I en pensions- eller personalstiftelse är det styrelsen som kan fatta beslut om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Ändring i ändamålet eller i grunderna för stiftelseförordnandet

Länsstyrelsen kan förordna om ändring av ändamålet (permutation), se 22 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Länsstyrelsen ska ta ut avgift för sådant ärende, se 19 § stiftelseförordningen (1995:1280) och 10 § avgiftsförordningen (1992:191).

Sammanslagning, klyvning eller andra ändringar av grunderna för stiftelseförordnandet kan rymmas inom permutation även om inte ändamålstexten direkt berörs.

Ändringar av andra föreskrifter

Om styrelsen beslutat om andra ändringar av till exempel namn, styrelse och så vidare förordnar inte Länsstyrelsen om ändring med stöd av permutationsregeln (22 § tryggandelagen), men kan ändå godkänna ändringarna om de inte står i strid med tryggandelagen.

Beslut om ändring av föreskrifter

Ansökan om ändring (permutation) ska innehålla de föreslagna förändringarna och en kopia av styrelsens beslut om stadgeändringen. Avgiften ska betalas in i förskott.

Styrelsen fattar beslut om ändringarna och skriver ut nya stadgar. De nya stadgarna ska ges in till Länsstyrelsen tillsammans med kopia av styrelseprotokollet.

Länsstyrelsens prövning

När en ansökan om permutation kommit in kontrolleras först om avgift har betalats. Om så inte skett påminns stiftelsen om detta.

Vid prövning av ansökan utreds bland annat om de föreslagna förändringarna innebär något hinder för stiftelsens destinatärer eller om de föreslagna stadgeändringarna står i strid med reglerna i tryggandelagen.

Vid prövningen av andra ändringar undersöks om de föreslagna stadgeändringarna står i strid med reglerna i tryggandelagen.

Vid såväl permutation som annan ändring av föreskrifter får stiftelsen en skriftlig bekräftelse, eventuellt tillsammans med ett ändrat registreringsbevis (se ändringsanmälan nedan).

Om ändringarna inte kan godtas kan Länsstyrelsen förbjuda tillämpning av stiftelsens beslut om de ändrade föreskrifterna och meddela att föreskrifterna inte är gällande mot stiftelsen.

Ändringsanmälan

Om de ändrade föreskrifterna medför att ändringar ska göras i stiftelseregistret måste detta särskilt anmälas. Det sker via Länsstyrelsens ändringsblankett eller e-tjänst.

En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist.

Stiftelsetillsynen består av:

 • Kontroll. Dels granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.
 • Ingripande. Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i tryggandelagen (1967:531) eller om en styrelseledamot annars missköter sitt uppdrag.
 • Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.

Som tillsammans har till syfte att säkerställa att reglerna i stiftelseförordnandet följs med beaktande av gällande lagreglering.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan myndigheten begära in handlingar eller upplysningar från styrelse/ förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse, förbjuda verkställighet av beslut med mera. Länsstyrelsen kan också i undantagsfall lämna förhandsbesked inom ramen för tillsynen.

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid skicka en skrivelse till Länsstyrelsen.

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett färre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholm hanterar ärenden gällande stiftelser för Västmanlands län.

Om stiftelser på Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm