Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om genomförda undersökningar av jord, bär och svamp vid Näsudden, Skelleftehamn

Efter undersökningar av föroreningar i området vid Näsudden, Skelleftehamn visar resultaten att halterna av flera ämnen ligger över generella riktvärden för förorenad jord. Detta innebär att nya rekommendationer tagits fram för dig som bor eller vistas i området.

Under 2019 genomfördes en markundersökning av föroreningssituationen i ett område vid Näsudden, Skelleftehamn med syfte att ta reda på om föroreningarna innebär en hälsorisk för människor som bor och vistas i området. Föroreningarna kan kopplas till utsläpp från smältverket på Rönnskär. På uppdrag av Boliden Mineral AB genomfördes provtagning av jord, blåbär, lingon, svamp och dricksvatten inom ett område vid Snedsviken och Storgrundet

Resultatet från provtagningen visar att i jorden är halterna av främst bly, arsenik, koppar, zink och kadmium höga och ligger över generella riktvärden för förorenad jord. Resultatet från bärproverna visar på blyhalter över gränsvärdet i lingon. I svampproverna uppmättes kadmiumhalter som överskrider gränsvärdet.

Rekommendationer till människor i området

Baserat på resultat från den genomförda markundersökningen har rekommendationer tagits fram för människor som bor och vistas i området:

  • Barn och gravida avråds från att äta svamp från området
  • Barn och gravida avråds från att regelbundet äta bär från området
  • Övriga vuxna rekommenderas att endast äta svamp från området vid några tillfällen per år och att inte ensidigt äta bär från området
  • Undvik att små barn äter jord
  • Skölj bär och grönsaker innan förtäring

Länsstyrelsen Västerbotten är tillsynsmyndighet och kommer i samråd med Boliden Mineral AB fortsätta arbetet med att utreda riskerna kopplade till utsläppen från Rönnskärsverken.

Boliden Mineral AB:s informationsutskick till närboende i området Länk till annan webbplats.

Miljömedicinska synpunkter på riskbedömning av hälsorisker vid vistelse i naturmark på Näsudden, Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss