Husmansknölen

Skogen är säregen och typisk för höga höjder med vindpinade lågvuxna och i flera fall "kjortelgrens"-klädda träd. På flera ställen har man milsvid utsikt över skogslandskapet.

Böljande grönt skogslandskap. I bakgrunden blånande höjder.

Utsikt vid Husmansknölen. Foto Johanna Malmgren.

Naturreservatet bildades för att bevara och vårda en naturskog med mycket lövträd och gott om död ved som gynnar lavar, mossor, insekter och fåglar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Anordningar

Vid reservatet finns en informationstavla. Reservatet är bitvis svårtillgängligt.

På marken växer vitmossor och ris.

Blöt skogsmark. Foto Johan Bohlin.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 98 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län