Averåfjäll

Med en gles och mager barrskog, rikligt draperad av hänglavar, sticker Averåknarten upp över myrlandskapet i nordost. Utsikten från knarten är magnifik.

Averåfjällets skogbeklädda höjder kantas av myrmarker. Dimma döljer delvis skogen.

Averåfjället träder fram ur dimman från myren. Foto Anders Tedeholm.

Mager barrskog och myr dominerar och ger en särartad vildmarkskaraktär. Flera brandpåverkade träd med brandljud, vittnar om tidigare skogsbränder.

Reservatet bildades för att bevara våtmarkens och naturskogens strukturer och biologiska mångfald. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Flygbild visar hur skog och myr avlöser varandra i landskapet.

Flygfoto

Djur- och växter

Fågelfaunan har inslag av nordliga arter som fjällvråk, dalripa, gluttsnäppa och lavskrika. På flera ställen finns stora myrstackar som utnyttjats som vinteride av björn. Chansen att stöta på en björn får dock räknas som liten. Däremot kan spillning eller spår vara belöning nog för besökaren.

Längs Långmyren finns i söder ett artrikt kärr, där t. ex. sumpnycklar och tätört växer. I den norra delen kan man hitta länets förmodligen största förekomst av den giftgula varglaven.

Frodig grön lav sticker ut från stammen.

Lunglav. Foto Anders Tedeholm.

Anordningar

Anlagd parkering saknas.

Gulgrön lav sticker ut från den grå trädstammen. Varglaven är ovanlig i Värmland men vanligare norrut.

Varglav. Foto Anders Tedeholm.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd eller buskar, plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
  • göra upp öppen eld.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. undervisning, turism samt naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 110 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län