Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län, Hargsån – Avrinningsområdet mellan Olandsån och Skeboån i Norra Östersjöns vattendistrikt. Hargs socken.

Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under juni 2016 utfört en kulturhistorisk inventering gällande kulturlämningar i anslutning till Hargsån vid Nerhammaren i Hargs Bruk, Östhammars kommun. Hargsåns nedre dämmen utgör hinder för fiskar att vandra upp i ån och fiskevårdsåtgärder i form av två olika omlöp har föreslagits. Uppdragets delar har bestått av kart- och arkivgenomgång, fältinventering, registrering av forn- och kulturlämningar samt rapportarbete med en kulturhistorisk värdering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Kulturmiljö
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=101&context=33