Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län (Strömaråns vattenavrinningsområde och Strömarån)

Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi och Upplandsmuseet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2014 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Jumkilsån i Uppsala kommun. Uppdraget har omfattat att ta fram kulturmiljöer utmed ån i syfte att ur ett kulturhistoriskt perspektiv värdera dessa utifrån olika aspekter. Uppdragets delar har bestått av en kart- och arkivgenomgång, fältinventering, registrering av nypåträffade forn- och kulturlämningar samt rapportarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_19&context=33