Bekämpningsmedel i vattendrag - miljöövervakning i Södermanland 2010-2012

Länsstyrelsen har under perioden 2010-2012 genom miljöövervakningen låtit undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i länets vattendrag. I undersökningen ingick sju olika vattendrag med koppling till jordbruksmark där besprutning mot ogräs, svamp och insekter kan förväntas. I samtliga vattendrag utfördes provtagning vid två tillfällen bortsett från Kilaån där två provtillfällen genomfördes årligen under perioden. Vid undersökningen påträffades 34 ämnen i kvantifierade mängder. Tre olika kemikalier som används vid ogräsbekämpning överskred vid åtta tillfällen de riktvärden som är satta för respektive ämne. Ett överskridande av riktvärden kan medföra negativa effekter på växter och djur i vattendragen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_17&context=32