30- 01 nov dec klocka 08.00 - 17.00

Nationell samling för delaktighet: Internationella
funktionshindersdagen 2022

Illustration med ett öga och ett öra samt en hand som gör tecken.

Illustration: Annefrid Sjöman

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling för delaktighet. Under två fullspäckade dagar kommer vi dela med oss av metoder och kunskap på hur arbetet kan bedrivas samt visa på goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderpolitiskt arbete.

Dagarna innehåller fem fokusområden:

  • Styrning och ledning – från vision till praktik
  • Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen
  • Ökad delaktighet på arbetsmarknaden
  • Kultur och fritid för alla
  • Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning

Konferensen anordnas av Sveriges Länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet.

Målgrupp

Dagarna riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Vår förhoppning är att konferensen ska ge dig verktyg och inspiration i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen att ta del av dagarna i sin helhet eller av de fokusområden du är särskilt intresserad av.

Praktisk information

Konferensen kommer att ha tecken- och skrivtolk. Om du har behov av tillgänglighetsanpassning utöver tecken- eller skrivtolk hör av dig till kursansvarig Linnéa Björk, linnea.bjork@lansstyrelsen.se.

Program: Fem fokusområden för ökad delaktighet

30 november 8.30-10.00 Inledning

8.30-8.40
Välkommen till Nationell samling för delaktighet!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

8.40-9.05
Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2022: Vad bör vi fira och vart vill vi komma framöver?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Anna Thomsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
Anneli Bergholm Söder, länsråd, Länsstyrelsen Gotland

9.05-9.15
Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet
Mille Salomaa Lindström, utredare, Myndigheten för delaktighet
Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

9.15-9.25 Paus

9.25-9.40
Nytt i funktionshinderspolitiken 2022
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

9.40-10.00
En oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Institutet för mänskliga rättigheter

30 november 10.00-15.00 Styrning och ledning – från vision till praktik

För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just detta. Och i detta pass får ni möjlighet att lyssna till deras erfarenheter och reflektioner. Vi får dessutom möjlighet att ta del av stödmaterial för arbetet.

10.00-10.05
Välkommen till fokusområdet ”Styrning och ledning – från vision till praktik”!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

10.05-10.25
Från konvention till lokal funktionshinderspolitik
Pedro Landfors, Myndigheten för delaktighet

10.25-10.40
Hur ska alla perspektiv få plats?
Pedro Landfors och Emmy Bornemark, Myndigheten för delaktighet

10.40-10.50 Paus

10.50-11.05
Strategier och styrdokument - hur strategier och styrdokument har sett ut och rörelsen mot att flera perspektiv integreras
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet

11.05-11.20
Ett kommunalt perspektiv på tvärfrågor
Camilla Larsson, Örnsköldsviks kommun

11.20-11.30
Civilsamhällets roll i arbetet med ledning och styrning
Emmy Bornemark, Myndigheten för delaktighet

11.30-12.45 Lunchpaus

12.45-13.10
Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande exempel från Sundbyberg
Karin Gagner, Sundbybergs stad

13.10-13.30
Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande exempel från Örnsköldsvik
Erika Nordin, Örnsköldsviks kommun

13.30-13.50
Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande exempel från Vänersborg
Erika Johansson, Vänersborgs kommun

13.50-14.00 Paus

14.00-14.40
Panelsamtal - erfarenheter och tips från kommunalt arbete med styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
Karin Gagner, Sundbybergs stad
Erika Nordin, Örnskoldsviks kommun
Erika Johansson, Vänersborgs kommun

14.40-14.50
Från vision till praktik – metodstöd från Myndigheten för delaktighet
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet

14.50-15.00 Summering och avslut av dag 1

1 december 8.30-10.05 Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen

För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att kunna delta i samhället. Här får vi kunskap om hur universell utformning kan användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand.

8.30-8.40
Välkommen till fokusområdet ”Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen”!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

8.40-9.10
Vad är universell utformning och varför är det viktigt?
Lilian Müller, industridoktorand Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola LTH samt tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun

9.10-9.20 Paus

9.20-9.45
Hinder och möjligheter för universell utformning i fysisk utformning - ett arkitektperspektiv
White arkitekter

9.45 -10.05

Nycklar för ett långsiktigt och effektivt arbete för universell utformning och tillgänglighet i hela kommunen
Lena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent, Borås Stad
Herawati I. Nowak, Funktionshinderkonsulent, Borås Stad

1 december 10.20-11.40 Outnyttjad kompetens - hur ökar vi delaktigheten på arbetsmarknaden

Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?

10.20-10.25
Välkommen till fokusområdet ”Ökad delaktighet på arbetsmarknaden”!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

10.25-10.50
Ökad delaktighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Bojan Brstina, verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

10.50-11.00 Paus

11.00-11.40
Goda exempel från Gävle kommun: erfarenheter av satsningarna ”Använd kompetensen” och ”Rekrytera bredare”
Kristina Netzén, HR-strateg, Gävle kommun

11.40-12.50 Lunchpaus

1 december 12.50-14.05 Kultur och fritid för alla

Rätten att delta i kultur och fritidslivet, både som utövare och åskådare, är en viktig del i förbättrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Här får vi kunskap om hur vi kan skapa tillgänglig och inkluderande kultur genom systematiskt arbete och aktiv involvering av de människor som verksamheterna är till för.

12.50-12.55
Välkommen till fokusområdet ”Kultur och fritid för alla”!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

12.55-13.25
Aktiv fritid! MFD: presenterar en kartläggning och sitt stödmaterial för lokalt arbete
Brita Törnell, utredare, Myndigheten för delaktighet

13.25-13.35 Paus

13.35-14.05
Goda exempel från Höganäs kommun: Hur aktiv involvering kan utveckla fritidsutbudet
Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare, Höganäs kommun

1 december 14.15-15.30 Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra. Våldet som riktas mot personer med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men ställer samtidigt andra krav på det upptäckande och förebyggande arbetet. Här får vi kunskap om förekomsten av våld och hur våldet mot personer med funktionsnedsättning kan motverkas.

14.15-14.20
Välkommen till fokusområdet ”Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning”!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer

14.20-14.40
Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning
Maria Melin, programsamordnare med ansvar för våldsfrågor, Myndigheten för delaktighet

14.40-15.00
Arbeta hälsofrämjande med VIP, ett utbildningsprogram för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Evelina Boussard, VIP-ledare och utbildare, Eskilstuna kommun

15.00-15.20
Ett gott exempel på aktörssamverkan: Riva hinder för ett liv fritt från våld
Maria Stefansson, hälsoutvecklare våld i nära relationer, Region Västerbotten

15.20-15.30
Summering och avslut av Nationell samling för delaktighet 2022

Var:
Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 nov 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss