Biotopkartering av Björkerödsbäcken 2009

Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vramsån i Helge å Björkerödsbäcken, belägen i Kristianstad kommun och Hörby kommun, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Björkerödsbäcken är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från strax uppströms sammanflödet med Vramsån, vid Sätesholm upp till källområdet i höjd med Kårestad, en sträcka på cirka 4 kilometer. Björkerödsbäcken är ett litet vattendrag som mestadels rinner genom lövskog med inslag av jordbruksmark. Ett antal vattenanknutna nyckelbiotoper pekades ut under biotopkarteringen och på flera ställen finns goda förutsättningar för vattendraget att hysa höga naturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_43&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss