Biotopkartering av Driveån 2007 - naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett bifl öde i Helge ås vattensystem.

Driveån i Osby kommun biotopkarterades hösten 2007. Vattendragen som är en del av Helge ås vattensystem karterades från inloppet i Osbysjön fram till sammanflödet med Getabäcken, en sammanlagd sträcka på ca 20 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att stora delar av Driveån är kraftigt påverkat av mänsklig aktivitet i form av omfattande rensning och vandringshinder. Längs vattendraget finns också områden med höga naturvärden och fyra nyckelbiotoper i form av kvillområden påträffades. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden och uppnå en god vattenstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss