Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Stävie Hage Kyckling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheterna Stävie 1:50 och 2:8 i Kävlinge kommun. Ansökan omfattar förlängning i sex månader efter det att bifall till förlängning har vunnit laga kraft.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 april 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 15 februari 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat S Kjellssons Logistik och Transport AB tillstånd enligt miljöbalken för hantering av livsmedel på fastigheten Krossen 2 och 5 i Kristianstads kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Domsten-Viken i Helsingborgs stad.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Helsingborg Christinelund 2:3, Helsingborg Domsten 81:1, Helsingborg Mjöhult S:1 och Helsingborg Domsten S:2, dikningsföretaget Christinelund samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Domsten-Viken i Helsingborgs stad.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 mars 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslut

Naturreservatet Fulltofta gård

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 februari 2024 om utvidgning av naturreservatet Fulltofta gård i Höör och Hörby kommun med del av fastigheterna Nunnäs 2:5, Fulltofta 31:16, Fulltofta 33:4 och Fulltofta 33:5 hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 mars 2024.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss