Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skåne satsar stort på kartläggning av förorenade områden

Länsstyrelsen Skåne är först i landet med att genomföra provtagningar efter föroreningar av botten i hav, sjöar och vattendrag. De så kallade sedimentprovtagningarna är en fortsättning av arbetet att kartlägga förorenade områden i Skåne. Arbetet påbörjas under hösten 2023 och kommer att fortsätta fram till 2025.

Det är medel från Naturvårdsverket som möjliggör arbetet. Totalt har Länsstyrelsen Skåne sökt och fått över 5 miljoner kronor för att inventera PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden i Skåne.

- Tidigare har man genomfört kartläggningar av förorenade områden i stor skala i marken men det är första gången som vi i större skala ska genomföra riktade provtagningar som bekräftar PFAS och föroreningar i sediment, säger Magnus Lund, miljöhandläggare på Enheten för förorenade områden och avfallstransporter på Länsstyrelsen Skåne.

Sedimentprovtagningar

Sedimentprovtagningar innebär att man tar prover av botten i hav, sjöar och vattendrag med syfte att hitta förhöjda halter av olika former av föroreningar.

- Grundtanken med kartläggningsarbetet är att hitta föroreningar och koppla dem till olika verksamheter och industrier som har förorsakat dem, både aktiva och nedlagda, säger Magnus Lund.

Det har tidigare genomförts ett stort arbete med kartläggning och inventering av misstänkta förorenade områden i Skåne där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits. Men ny kunskap, nya branscher och nya ämnen har tillkommit och därför finns det behov av ett fortsatt kartläggningsarbete.

PFAS – en ”ny” förorening

Ett exempel på en grupp av föroreningar som tillkommit genom ny kunskap om ämnen och ämnesgrupper som vi människor använder och sprider till miljön är PFAS. PFAS har tillverkats sedan 1950-talet, men är en ämnesgrupp som är relativt ny när det gäller insikten om påverkan på människors hälsa och miljö. Det har medfört att PFAS inte inkluderats vid tidigare kartläggningar av förorenade områden.

- Därför finns ett behov av att provta såväl mark som grundvatten och ytvatten särskilt för PFAS, även på platser som har undersökts sedan tidigare. De beviljade medlen ger oss möjlighet att skapa oss en bättre bild av vilka verksamheter som sprider PFAS, säger Filip Roslund, miljöhandläggare på Enheten för förorenade områden och avfallstransporter på Länsstyrelsen i Skåne.

Krävande kartläggningsarbete

Arbetet med sedimentprovtagningar är både tids- och resurskrävande och görs i flera olika steg. På sikt är tanken att hela Skåne ska kartläggas, därför är bidraget från Naturvårdverket extra välkommet. Och det är ett viktigt och nödvändigt arbete som nu har inletts.

- För ett friskt och fungerande ekosystem behöver vi ha friska sediment så att vi är först i Sverige med att genomföra sedimentprovtagningar i större skala känns bra, säger Magnus Lund.

Fakta PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för per- och polyfluorerade alkylsubstanser som finns i tusentals industriellt framställda kemikalier. De används i huvudsak för att stöta bort vatten, fett och smuts i exempelvis brandsläckningsskum, skoimpregnering och möbeltyger. Att PFAS använts i brandskum innebär att det har spridits avsiktligt vid släckningsinsatser och brandövningar. Andra användningsområden för PFAS har medfört oavsiktlig spridning, till exempel till luft eller via processavloppsvatten. PFAS-kemikalier är svåra att bli av med när de väl hamnat i naturen. PFAS är även vattenlösliga, vilket innebär att de riskerar att förorena både grund- och ytvatten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss