Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt behov av telefonlinje för våldsutövare

Texten: "Välj att sluta" och telefonnumret: 020-555 666.

Allt fler personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer ringer telefonlinjen Välj att sluta. Det visar att det finns ett behov av telefonlinjen som har till uppgift att motivera och vägleda inringare att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. Och stödtelefonen kommer fortsätta, men under ny ledning när Länsstyrelsen nu lämnar över ansvaret för telefonlinjen till Socialstyrelsen.

Välj att sluta, landets första stödtelefon med fokus på våldsutövare, har drivits av Länsstyrelsen Stockholm i fyra år. Samtalen började trevande, men har ökat allt eftersom.

Vi ser att trenden uppåt fortsätter. Under en sjumånadersperiod under 2022, då samtalen analyserades lite extra, var samtalen 94 fler jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Även om ökningen inte är jättestor sett till antalet samtal tyder det på att kännedomen om Välj att sluta ökat något hos målgrupperna liksom att det finns ett fortsatt behov av stödet som telefonlinjen ger, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

Majoritet av inringarna utövar psykiskt våld

Den senaste lägesrapporten om telefonlinjen visar även att 47 procent av dem som ringde till linjen under den undersökta perioden 2022 tillhörde den primära målgruppen, personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Övriga inringare tillhörde någon av grupperna yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående eller allmänheten.

Välj att sluta når huvudsakligen personer som främst utövar psykiskt våld som svår svartsjuka, kontroll, kränkningar och hot. Det innebär att inringarna kan få stöd och bli hänvisade till en behandlingsverksamhet tidigt i våldsspiralen, vilket förhoppningsvis leder till att de förändrar sitt beteende innan våldet blir grövre. Under förra året beskrev 79 procent av samtalen som kom från den primära målgruppen psykiskt våld, medan 42 procent av samtalen beskrev fysiskt våld.

Även när det gäller fördelningen av män och kvinnor inom den primära målgruppen går det att se ett mönster.

Under 2022 var 81 procent av personerna som sökte hjälp för sitt våldsamma beteende män, och 19 procent kvinnor. Siffrorna har varit likartade sedan Välj att sluta lanserades i februari 2019. Även om det är betydligt färre kvinnor som utövar våld i nära relationer finns det alltså ett behov av att utveckla behandlingsmetoder med god effekt även för kvinnor. De metoder som finns i dag är utformade för män, säger Christina Ericson.

Länsstyrelsen lämnar över ansvaret

Efter fyra år som ansvarig för Välj att sluta lämnar Länsstyrelsen Stockholm under våren 2023 över ansvaret till Socialstyrelsen. Telefonlinjen knyts då an till myndighetens regeringsuppdrag som innebär att ha hand om den nationella samordningen och kunskapsutvecklingen på området återfallsförebyggande insatser för våldsutövare i nära relationer.

Det är naturligt att Välj att sluta går över till Socialstyrelsen med tanke på uppdraget. Telefonlinjen är en kunskapsalstrande verksamhet och det är viktigt att den kunskapen tas om hand av en aktör som har en samordnande roll, säger Christina Ericson.

Välj att sluta – en telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Slutrapport för verksamhetsåret 2022 Länk till annan webbplats.

Telefonlinjen Välj att sluta

Välj att sluta startade som ett pilotprojekt 2019 i Stockholms och Skåne län och drevs av Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. 2021 blev telefonlinjen nationell. Länsstyrelsen Stockholm har ansvarat för telefonlinjen i samarbete med övriga länsstyrelser.

Erfarna psykologer och terapeuter från Manscentrum Stockholm tar emot samtalen. De erbjuder direkt samtalsstöd samt motiverar och vägleder den som utövar våld mot sin partner att söka behandling hos en verksamhet i sin kommun eller via annan lämplig insats. Inringarna får vara anonyma.

Även yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående och allmänheten är välkomna att ringa för stöd och vägledning.

Manscentrum Stockholm, som har varit ansvarig för den operativa driften sedan start, kommer fortsätta ha den rollen även när Socialstyrelsen tar över ansvaret för telefonlinjen.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss