Flygbildstolkning som en uppföljning av åtgärder inom projekt LIFE Coast Benefit i Östergötlands län

Flygbildstolkning har genomförts i 11 Natura 2000 områden för att ta reda på hur tre olika restaureringsinsatser som genomförts inom projekt Life Coast Benefit har påverkat viktiga strukturer. Strukturerna som undersökts är krontäckning av trädskiktet, krontäckning av träd- och buskskiktet, trädslagsfördelning och andelen stående död ved. Alla dessa är viktiga för den biologiska mångfalden i trädbärande betesmarker och skogsmiljöer och utgör dessutom ett viktigt mått på om naturtyper har uppnått en gynnsam bevarandestatus. Restaureringsinsatserna som följdes upp genom flygbildstolkning är röjning av igenväxning i öppna och trädbärande betesmarker, naturvårdsbränning och borttagande av inträngande gran.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_21&context=27