Miljöövervakning av Östergötlands kalktorrängar 2006 - 2007

Under somrarna åren 2006 och 2007 genomfördes den första uppföljningen inom ramen för miljöövervakningen av Östergötlands kalktorrängar. Samma 37 lokaler inventerades som vid etableringsfasen år 1996. Den inventerade arealen beräknades till 85,85 ha, och hälften av den ytan hyste en skyddsvärd kalktorrängsflora. Förutom arealmässig utbredning och botaniska kvalitéer omfattade även övervakningen hävdstatus och påverkan från exempelvis gödsling och täktverksamhet. Inventeringsarbetet och sammanställningen utfördes av biolog Andreas Gustafsson. Syftet med miljöövervakningen av länets kalktorrängar är att kunna upptäcka och följa långsiktiga förändringar och skeenden i denna speciella naturtyp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_17&context=27