Skogsbruk i Norrbotten - Påverkan av klimatförändring och hur skogsbruket kan anpassas

Risken för olika typer av skogsskador ökar i takt med klimatförändringarna. Marktorka kommer bli mer vanligt vilket innebär ökad risk för insektsangrepp och skogsbränder. Mildare och kortare vintrar kan innebära mindre tjäle och ökad risk för stormfällningar. Ett varmare klimat ökar också risken för att nya skadegörare kan etablera sig i landet. Norrbotten är inte förskonat från klimatförändringar. Enligt klimatberäkningar kan norra Sverige komma att få den största temperaturökningen. Föreliggande rapport är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen på länsnivå och Länsstyrelsen för att bidra i det viktiga klimatanpassningsarbetet på länsnivå. Skogens och skogsbrukets roll i omställningen till ett hållbart samhälle kan knappast överskattas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=309&context=31